PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2021

W ZESZYCIE

  • Odstępstwa od normy polszczyzny ogólnej w wypowiedziach przedstawicieli polonocentrycznych zbiorowości na Ukrainie znajdują głównie przyczyny zewnątrzinterferencyjne (wpływ języka ukraińskiego i rosyjskiego), rzadziej wewnątrzinterferencyjne i psycholingwistyczne.
  • Błędy w zakresie odmiany liczebników, popełniane przez osoby ukraińsko- i rosyjskojęzyczne, które uczą się języka polskiego, ujawniają się przede wszystkim w sferze relacji formalno-składniowych oraz łączliwości liczebników z różnymi klasami leksemów (por. np. uzgodnienie liczebników głównych z czasownikami w rodzaju męskoosobowym).
  • Strategie konwersacyjne występujące w zachowaniach językowych użytkowników języków typologicznie odległych (np. języka polskiego i japońskiego) bywają tak zróżnicowane, że niekiedy trudno skojarzyć te wypowiedzi jako komunikaty synonimiczne.
  • W określonych kontekstach aspekt, jako kategoria gramatyczna obligatoryjna w polszczyźnie, w gruncie rzeczy ma charakter redundantny, co daje się zauważyć m.in. w tłumaczeniach i wymaga szczegółowego opisu w literaturze poświęconej aspektowi oraz zagadnieniom glottodydaktyki polonistycznej.
  • Polonizmy występujące w tekście artystycznym autorstwa Siegfrieda Lenza (niemieckojęzycznego autochtona z Mazur) wskazują wyraźnie na dawną polskość tego regionu i na znaczny wpływ polszczyzny na szerzącą się tu wtórnie potoczną odmianę języka niemieckiego.
  • Jedną z najważniejszych inicjatyw służących upowszechnianiu języka polskiego w świecie są „Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia”, które sytuują glottodydaktykę polonistyczną w nowym kontekście, nadając jej rolę narzędzia dyplomacji międzynarodowej.
  • Zmiana alfabetu języka kazachskiego na łaciński jest wynikiem tendencji do międzynarodowej integracji tego państwa i społeczeństwa. Proces ten ma już swoją historię, gdyż w zapisie języka kazachskiego stosowano początkowo alfabet arabski, a następnie cyrylicę.
***

Kontakty językowe i kulturowe – interferencje językowe – kategorie gramatyczne – strategie konwersacyjne – polonizmy – retoryka – translatoryka – glottodydaktyka polonistyczna.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

RECENZJE

  • Anna Zielińska : Hanna Pułaczewska, Wychowanie do języka polskiego w Niemczech na przykładzie Ratyzbony. Dwujęzyczność dzieci z perspektywy rodziców, Łódź 2017.Pobierz artykuł

SŁOWA I SŁÓWKA