Wersje ON-LINE

ROK 2021

 • Pobierz numer: 5/2021
  • Ałła Krawczuk
   Odstępstwa od normy ogólnopolskiej w zakresie gramatycznej kategorii rodzaju w tekstach polskojęzycznych „Gazety Polskiej Bukowiny” wydawanej na Ukrainie.Pobierz artykuł
  • Olha Popova
   Trudności w opanowaniu odmiany liczebników w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie studentów ukraińsko i rosyjskojęzycznych.Pobierz artykuł
  • Jarosław A. Pietrow
   Retoryka ekspresywnej egzemplifikacji w językach typologicznie odległych – na przykładzie wybranych wypowiedzi polskich oraz japońskich.Pobierz artykuł
  • Beata Terka
   Wymienność partnerów aspektowych, czyli kilka uwag na temat irrelewancji aspektu.Pobierz artykuł
  • Janusz Siatkowski
   Jeszcze raz o polonizmach w Słodkich Sulejkach Siegfrieda Lenza.Pobierz artykuł
  • Piotr Kajak
   Instrumenty promocji polszczyzny w świecie: „Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia”.Pobierz artykuł
  • Assel Sagimbekova
   Problemy i perspektywy przejścia języka kazachskiego na alfabet łaciński.Pobierz artykuł
  • Anna Zielińska
   Hanna Pułaczewska, Wychowanie do języka polskiego w Niemczech na przykładzie Ratyzbony. Dwujęzyczność dzieci z perspektywy rodziców, Łódź 2017.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Raz jeszcze o feminatywach i feminizmie – uwagi spokojne.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 4/2021
  • Beata Grochala
   Język sportu w perspektywie mediolingwistycznej – zarys problematyki.Pobierz artykuł
  • Anna Niepytalska-Osiecka
   Stadiony świata, żądło i o błysk szprychy. Profesjonalizmy sportowe na materiale rejestrowanym przez Wielki słownik języka polskiego PAN.Pobierz artykuł
  • Mariusz Koper
   Nokaut jest tu nieunikniony jak zmarszczki po sześćdziesiątce. Kilka uwag o konstrukcjach porównawczych w mówionych wariantach wypowiedzi dziennikarza sportowego Andrzeja Kostyry.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   Zapożyczenia w słownictwie wyścigów konnych w dwudziestoleciu międzywojennym (na podstawie czasopisma „Jeździec i Hodowca”).Pobierz artykuł
  • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
   Informacja pragmatyczna w słowniku ortoepicznym. Stan obecny i potrzeby.Pobierz artykuł
  • Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
   Czy grupa może być średniowalna? Głos w sporze o nowy termin w matematyce.Pobierz artykuł
  • Marta Piasecka
   Przemysław E. Gębal, Władysław T. Miodunka, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Warszawa 2020.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Społem, społeczność, społeczeństwo.Pobierz artykuł
  • Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
   Teresa Iglikowska (1926–2021).Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 3/2021
  • Marek Łaziński
   Klimat i jego pole leksykalne jako słowa klucze współczesnego dyskursu publicznego.Pobierz artykuł
  • Aleksandra Janowska
   Między lękiem a fascynacją. Pojęcie powietrza w dziejach polszczyzny.Pobierz artykuł
  • Aleksandra Niewiara
   Meteorologia, dyplomatyka, gospodarstwo i wojna. Pogoda w pamiętnikach dyplomatów i wojskowych.Pobierz artykuł
  • Jadwiga Waniakowa
   Gwarowe nazwy roślin jako odbicie nastawienia użytkowników gwar do przyrody (ujęcie historyczno-porównawcze).Pobierz artykuł
  • Małgorzata Andrejczyk
   Słownictwo dotyczące świata fauny i flory w Symbolice wiosennej Stefanii Ulanowskiej.Pobierz artykuł
  • Ewa Sławkowa
   Unus mundus. Człowiek i natura w języku prozy Olgi Tokarczuk.Pobierz artykuł
  • Stanisław Gajda
   Lingwoekologia – ochrona języka przed człowiekiem i człowieka przed językiem.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Piela
   W cieniu koronawirusa... Powrót medyka.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Naród – narodowy.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 2/2021
  • Radosław Pawelec
   Wzgarda, ludzie i Bóg. Semantyka słów z gniazda leksykalnego w średniowieczu i twórczości Jana Kochanowskiego.Pobierz artykuł
  • Małgorzata Kapusta
   Serce Edmonda de Amicisa w tłumaczeniu Marii Konopnickiej – analiza wybranych fragmentów.Pobierz artykuł
  • Maria Kabata
   Gry językowe w komunikacji publicznej (na przykładzie tygodników społeczno-politycznych).Pobierz artykuł
  • Anna Błachowicz-Wolny
   Wyrażanie modalności w języku chorwackim, serbskim i polskim. Podobieństwa i różnice leksykalnych czasownikowych wykładników modalności.Pobierz artykuł
  • Joanna Lustanski
   Jak można badać potoczną świadomość językową.Pobierz artykuł
  • Kenji Miura
   Adaptacja fonetyczna i grafemiczna nazwisk i imion polskich we współczesnym języku japońskim.Pobierz artykuł
  • Wiktor Eźlakowski
   Aksjologiczna analiza słowa głuchy w języku polskim (na podstawie materiału korpusowego).Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Hasła ulicznych protestów.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 1/2021
  • Andrzej Kominek
   Bezmyślny język. Zakłócenia zjawisk poznawczych u osób z autyzmem.Pobierz artykuł
  • Ewa Boksa
   Przyimek i jego użycie w pracach pisemnych dzieci dyslektycznych.Pobierz artykuł
  • Michał Machura
   O interpunkcji zdań z frazami bezokolicznikowymi konotowanymi przez niż i zamiast.Pobierz artykuł
  • Zbigniew Bronk
   O zwokalizowanych i niezwokalizowanych formach wyrazów ze/z i we/w.Pobierz artykuł
  • Kalina Maria Taczkowska
   Nieparlamentarny język Sejmu Rzeczypospolitej w roku 2019.Pobierz artykuł
  • Rafał Zarębski
   Nazwy czarnoskórych mieszkańców Afryki we współczesnych przekładach Nowego Testamentu na tle przemian kulturowych.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Rosińska, Dorota Połowniak-Wawrzonek
   Nadzwyczajni i totalni w polskim życiu publicznym. O połączeniach nadzwyczajna kasta i totalna opozycja pochodzących z języka polityki.Pobierz artykuł
  • Irmina Kotlarska
   A Simplified Grammar of the Polish Language Williama Morfilla – o pierwszej angielskojęzycznej gramatyce języka polskiego.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Poświątecznie o dudkach, dudach, gajdach i cymbałach.Pobierz artykuł

ROK 2020

 • Pobierz numer: 10/2020
  • Krzysztof Tomasz Witczak
   Rozważania nad etymologią gromu.Pobierz artykuł
  • Paulina Michalska-Górecka
   Fragment rękopiśmiennego utworu Wykład nabożny piosnki „Salve Regina” (poł. XVI wieku) Jerzego Argiglobyna w kontekście reformacji. Nazwy sekwatywne i nazwy własne.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Tekst Unii lubelskiej jako dokument epoki.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Sornat
   Wykładniki sarmatyzmu we frazeologii dawniej i dziś – na przykładzie utworów Wacława Potockiego i frazeologizmów współczesnych.Pobierz artykuł
  • Michał Mordań
   Nazwiska z formantem -yk/-czyk na Białostocczyźnie. Uwagi interpretacyjne.Pobierz artykuł
  • Irena Jaros
   Galanty i galancie jako leksykalne wykładniki stopnia natężenia cechy w gwarach i polszczyźnie ogólnej.Pobierz artykuł
  • Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski
   Polski gwarowy tok ‘klepisko’ nie jest pożyczką.Pobierz artykuł
  • Wanda Decyk-Zięba
   Ortografie Kochanowskiego, Górnickiego i Januszowskiego nowym karakterem polskim złożone.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 9/2020
  • Magdalena Danielewiczowa
   Jeszcze słowo o <jednym> słowemPobierz artykuł
  • Magdalena Żabowska
   Szyk wyrażeń jako cecha dystynktywna w polu komentarzy metatekstowych: [Adv] mówiąc, _ vs Mówiąc [Adv], _Pobierz artykuł
  • Marzena Stępień
   Leksykalizacja zdań rozwijających z wyrażeniami cokolwiek i co w funkcji komentarza metatekstowego.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
   Operatory adnumeratywne typu marny, dobry, bity – próba charakterystyki formalno-semantycznej.Pobierz artykuł
  • Joanna Zaucha
   O tak zwanym samooszustwie w świetle znaczeń wybranych czasowników.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Świątek
   Czy wyczyn to wyjątkowy czyn? O semantyce leksemów wyczyn i czyn uwagi wstępne.Pobierz artykuł
  • Anna Jaworska
   Rękopiśmienna Grammatyka Ięzyka Polskiego dla Szkół wyższych Piotra Siemiątkowskiego.Pobierz artykuł
  • Anna Kostecka-Sadowa
   Jolenta Brzezińska, Nieznajomi. Na podstawie pierwodruków i materiałów archiwalnych opracowali i do druku podali Marcin Brzeziński, Justyna Kobus, Jerzy Sierociuk, Poznań 2020.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Polityka językowa.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 8/2020
  • Ewa Deptuchowa, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej
   O projekcie Korpusu Polszczyzny do 1500 roku.Pobierz artykuł
  • Krzysztof Opaliński, Patrycja Potoniec
   Korpus Polszczyzny XVI wieku.Pobierz artykuł
  • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Aleksandra Wieczorek
   Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. – problemy teoretyczne i warsztatowe.Pobierz artykuł
  • Magdalena Derwojedowa
   Mikrokorpus Gronowy Polszczyzny 1830–1918.Pobierz artykuł
  • Marcin Woliński, Witold Kieraś
   Analiza fleksyjna tekstów historycznych i zmienność fleksji polskiej z perspektywy danych korpusowych.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Grażul-Luft
   O ewolucji znaczeniowej wyrazu zdalny w dobie pandemii koronawirusa.Pobierz artykuł
  • Hanna Pułaczewska, Anna Zielińska
   Sprawozdanie z konferencji naukowej ICOMP – International Conference on Multilingual Practice, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 24–26.02.2020Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Jacek Warchala, Formy perswazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.Pobierz artykuł
  • Hanna Popowska-Taborska
   Profesor dr hab. Anna Kowalska (15.04.1936–25.12.2019).Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 7/2020
  • Dorota Piekarczyk
   Paratekstowe strategie zachęcania czytelnika do lektury tekstów popularnonaukowych.Pobierz artykuł
  • Marek Wiśniewski
   Uwagi o modelach derywowania współczesnych polskich rzeczowników odprzymiotnikowych.Pobierz artykuł
  • Karolina Lisczyk
   Szacun, szacuneczek, uszanowanko! O derywatach wyrażających szacunek (?)Pobierz artykuł
  • Aleksander Kiklewicz
   Od znaczenia do konceptu: pragmatyczno-kulturowe aspekty specyfikacji semantycznej.Pobierz artykuł
  • Joanna Kowalczyk
   O nieujednoliconej semantyce terminów czynność seksualna, inna czynność seksualna i obcowanie płciowe w dyskursie prawnym.Pobierz artykuł
  • Magdalena Majewska
   Językowe sposoby wyrażania ekspresji. Tomasz Raczek o dziennikarzach.Pobierz artykuł
  • Grzegorz Szpila
   Współczesna polska paremiografia dla dzieci.Pobierz artykuł
  • Wojciech Włoskowicz
   Koronawirus jako problem językoznawstwa polonistycznego.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Marcin Bielski, Kronika, to jest historyja świata, opracowali: Dariusz Śnieżko, Dorota Kozaryn, przy współudziale Eleny Karczewskiej, Szczecin 2019, t. I–III, ss. 498 + 640 + 586Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 6/2020
  • Ewa Woźniak
   Wkład dwudziestolecia międzywojennego w ewolucję polszczyzny.Pobierz artykuł
  • Mirosława Sagan-Bielawa
   Rozwój świadomości językowej obywateli II Rzeczypospolitej na tle procesów integracyjnych.Pobierz artykuł
  • Ewa Malinowska
   Język prawno-administracyjny okresu dwudziestolecia międzywojennego.Pobierz artykuł
  • Urszula Sokólska
   Język jako przedmiot refleksji w ujęciu artystów pióra dwudziestolecia międzywojennego.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   Antysemityzm w polskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. Leksyka nagłówków prasowych tygodnika „Pod Pręgierz”Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Język pism Józefa Piłsudskiego – Rok 1920Pobierz artykuł
  • Agnieszka Piela
   W cieniu koronawirusa... Historycznie o zarazie i zarazkach.Pobierz artykuł
  • Ewelina Kwapień
   Barbara Batko-Tokarz, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia, Kraków 2019.Pobierz artykuł
  • Anna Górska-Peć
   Jerzy Sierociuk (red.), Słownik języka mieszkańców Ziemi Łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań 2019.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 5/2020
  • Stanisław Gajda
   Terminologia a współczesna rzeczywistość naukowa.Pobierz artykuł
  • Jerzy Biniewicz
   Terminologia w pierwszym napisanym po polsku podręczniku geometrii, geodezji [Geometria to jest miernicka nauka Stanisława Grzepskiego, 1566]Pobierz artykuł
  • Jadwiga Waniakowa, Wacław Waniak
   Współczesna polska terminologia astronomiczna – dziedzictwo i przyszłość.Pobierz artykuł
  • Dorota Adamiec
   Słownictwo geograficzne.Pobierz artykuł
  • Wanda Decyk-Zięba
   O kształtowaniu się polskiej terminologii gramatycznej.Pobierz artykuł
  • Beata Kuryłowicz
   Terminologia medyczna w Nowym dykcjonarzu Michała Abrahama Troca na tle źródeł z XVI i XVII wieku.Pobierz artykuł
  • Paulina Faliszewska
   Polskie nazwy pojazdów lotniczych na podstawie Wojskowego słowniczka lotniczego polsko-francusko-niemiecko-rosyjskiego [1922].Pobierz artykuł
  • Ewelina Kwapień
   Stylistyka i rytmika polska. Podręcznik dla szkoły i samouków Kazimierza Wóycickiego [1917].Pobierz artykuł
  • AUTORA _BRAK
   Redakcja: Sprostowanie.Pobierz artykuł
  • Kinga Geben
   Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė, Justina Bružaitė-Liseckienė, Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija – Język litewski w gimnazjach litewskich, polskich i rosyjskich w Wilnie: kompetencja językowa, postawy, motywacja, Vilnius 2019Pobierz artykuł
  • Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
   Aneta Lewińska, „Dla orientacji kolegów spisałem…” O szkole w kronikach szkół wiejskich Pomorza z lat 1920–1989, Pelplin 2019.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Prof. dr hab. Mieczysław Szymczak.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 4/2020
  • Irena Szczepankowska
   Praca jako pojęcie kontrowersyjne w internetowych debatach Polaków: lingwistyczna rekonstrukcja modeli poznawczych (na materiale wypowiedzi z lat 2015–2019)Pobierz artykuł
  • Iwona Burkacka
   Janusze, halyny, sebixy i karyny. Memy internetowe jako źródło nowych eponimów.Pobierz artykuł
  • Barbara Sobczak
   O funkcjach hasztagu na Twitterze.Pobierz artykuł
  • Kaja Kiełpińska
   Kategoria inwestycji w języku life coachingu.Pobierz artykuł
  • Anna Cegieła
   Mowa nienawiści.Pobierz artykuł
  • Anna Dąbkowska
   Kiedy nauka grzeczności idzie w las. Rozmowy polityków w mediach.Pobierz artykuł
  • Kazimierz Wolny-Zmorzyński
   Ewolucje i rewolucje w wybranych gatunkach dziennikarskich po 1989 roku (reportaż i artykuł wiralowy).Pobierz artykuł
  • Marcin Zabawa
   Rozczarować się, last minute, szpieg, dyskont – nowe neosemantyzmy w polszczyźnie.Pobierz artykuł
  • Anna Dunin-Dudkowska
   Maria Wojtak, Wprowadzenie do genologii, Lublin 2019.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Kaganiec – kagańcowy – kaganek.Pobierz artykuł
  • Justyna Garczyńska
   Profesor Władysław Kupiszewski (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin).Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 3/2020
  • Władysław T. Miodunka
   Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, część III: Badania zbiorowości polonijnych, ich języka i kultury, bilingwizmu polsko-obcego oraz nauczania polszczyzny w świecie w latach 1970–2018.Pobierz artykuł
  • Kinga Geben, Maria Zielińska
   Funkcja ekspresywna języka rosyjskiego w wielojęzycznym środowisku młodzieży szkół polskich na Litwie i Ukrainie.Pobierz artykuł
  • Marta Piasecka
   Partykuły w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Na materiale podręczników i słowników przeznaczonych dla uczących się języka polskiego jako obcego.Pobierz artykuł
  • Anna Domańska
   Poziom efektywnej biegłości użytkowej – kto mierzy się z poziomem C1 na państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego?Pobierz artykuł
  • Piotr Kajak
   Polish+. Program nowych studiów polskich na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu.Pobierz artykuł
  • Dorota Krystyna Rembiszewska
   „Zmierzch bezpowrotny?” O gwarze mazurskiej we współczesnych nieprofesjonalnych słownikach gwarowych.Pobierz artykuł
  • Ewa Woźniak
   Agnieszka Małocha-Krupa, Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych, Wrocław 2018.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Ignorancja.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 2/2020
  • Władysław T. Miodunka
   Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, część II: Polszczyzna i Polonia w świecie w latach 1944–2018.Pobierz artykuł
  • Krzysztof Maćkowiak
   Podstawowe problemy teorii świadomości językowej.Pobierz artykuł
  • Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska
   Wielka litera w tekstach urzędowych. Wybrane problemy związane ze stosowaniem kryterium znaczeniowego.Pobierz artykuł
  • Patrycja Pałka
   Alternacja lokatywna w wybranych leksykalnych bazach danych.Pobierz artykuł
  • Dominika Janus
   Strategie grzecznościowe w akcie mowy KONDOLENCJE (na materiale polsko- i niemieckojęzycznym).Pobierz artykuł
  • Aneta Syta
   Zaburzenia sprawności językowych i komunikacyjnych u chorych po udarze prawej półkuli mózgu. Opisy przypadków.Pobierz artykuł
  • Jolanta Miturska-Bojanowska
   W świecie reklamy. Słowa, które zmieniają swoje znaczenia i łączliwość.Pobierz artykuł
  • Magdalena Pliszka
   Wykład o języku polskim Jacka Idziego Przybylskiego w Kluczu staroświatniczym do sześciudziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta.Pobierz artykuł
  • Irmina Kotlarska
   W. Decyk-Zięba, A. Kępińska, M. Kresa, I. Stąpor (red.), Dydaktyczny słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego (on-line), Uniwersytet Warszawski 2018.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Arogancja.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 1/2020
  • Władysław T. Miodunka
   Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018. Część I: Polszczyzna i Polacy w świecie w latach 1918–1939.Pobierz artykuł
  • Marian Bugajski
   Tomasza Szumskiego poglądy normatywne w dziele Dokładna nauka języka i stylu polskiego.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   Życie wyrazów na przykładzie zasobu leksykalnego Rozpraw literackich Maurycego Mochnackiego. I. Zagadnienia wstępne.Pobierz artykuł
  • Konrad Kazimierz Szamryk
   Pisma Krzysztofa Kluka jako źródło leksykalne do Słownika języka polskiego S.B. Lindego.Pobierz artykuł
  • Dorota Suska
   Kategoria prasowości i jej wykładniki w osiemnastowiecznych gazetkach rękopiśmiennych Jędrzeja Kitowicza.Pobierz artykuł
  • Rafał Zarębski
   Nazwy czarnoskórych mieszkańców Afryki w dawnych przekładach Nowego Testamentu.Pobierz artykuł
  • Radosław Pawelec
   Czy Jan Kochanowski miał kogoś lub coś w nienawiści? Użycia słów z gniazda w tekstach autora Trenów na tle ich znaczeń w XV i XVI wieku.Pobierz artykuł
  • Józef Porayski-Pomsta
   Sprawozdanie z prac Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka za lata 2017–2019.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Sprawozdanie z prac Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego” (PorJ) w kadencji 2017–2019.Pobierz artykuł
  • Józef Porayski-Pomsta
   Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka.Pobierz artykuł
  • Hanna Jadacka
   Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (26 VIII 1952–23 VIII 2019).Pobierz artykuł

ROK 2019

 • Pobierz numer: 10/2019
  • Stanisław Dubisz
   Periodyzacja najnowszych dziejów polszczyzny (1939–2019)Pobierz artykuł
  • Adam Pawłowski
   Pejzaż językowy Polski współczesnej: powrót do przyszłości?Pobierz artykuł
  • Wojciech Włoskowicz
   Nowomowa pseudometanaukowa? O języku polskiej polityki naukowej.Pobierz artykuł
  • Marian Bugajski
   Między gramatyką opisową a normatywną. Jeszcze o Józefie Mrozińskim.Pobierz artykuł
  • Stanisław Cygan
   Dialektyzmy w tekście wspomnień Z miłości do wiedzy Stanisława Urbańczyka jako wyraz więzi uczonego ze środowiskiem wiejskim.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Sornat
   Słowa miesiąca roku 2018 w polach leksykalno-semantycznych.Pobierz artykuł
  • Mateusz Adamczyk
   Interseksualny a interpłciowy – poza binarnością.Pobierz artykuł
  • Wanda Decyk-Zięba
   Gramatyka Walentego Szylarskiego oświeceniową wersją gramatyki Franciszka Mesgniena-Menińskiego.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   K. Choińska, M. Pachowicz (red.), Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora, Tarnów 2018.Pobierz artykuł
  • Martyna Sabała
   Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa, Izabela Stąpor (red. nauk.), Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne. Seria B, https://gramatyki.uw.edu.pl/bPobierz artykuł
 • Pobierz numer: 9/2019
  • Magdalena Danielewiczowa
   Dziewczyna o perłowych włosach, dziewczyna z perłowymi włosami – fraza przyimkowa w funkcji przydawki atrybutywnejPobierz artykuł
  • Jadwiga Linde-Usiekniewicz
   Polskie zdania względne z wewnętrznym rzeczownikiem – wstępne rozpoznanie.Pobierz artykuł
  • Joanna Zaucha
   Jukstapozycja czy składnia? Frazy zdaniowe w kontekście wybranych czasowników fałszu.Pobierz artykuł
  • Mariola Wołk
   Inny, różny, odrębny, odmienny. Próba wyodrębnienia jednostek języka.Pobierz artykuł
  • Karolina Sindrewicz
   Struktury zdaniowe z czasownikami ruchu w mowie dzieci dwu- i trzyletnich.Pobierz artykuł
  • Anna Niepytalska-Osiecka
   Lewak, lewaczka i lewactwo we współczesnej polszczyźnie.Pobierz artykuł
  • Oleksandra Kutiepova
   O Gramatyce języka polskiego Maksymiliana Siemiginowskiego.Pobierz artykuł
  • Władysław T. Miodunka
   Karolina Kowalcze-Franiuk, Bilingwizm polsko-włoski i tożsamość kulturowa emigracji okołosolidarnościowej, Kraków 2018.Pobierz artykuł
  • Anetta Bogusława Strawińska
   Halina Karaś, Język polski pogranicza litewsko-łotewsko-białoruskiego w świetle frekwencji cech językowych, Warszawa 2017.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   WoluntaryzmPobierz artykuł
 • Pobierz numer: 8/2019
 • Pobierz numer: 7/2019
 • Pobierz numer: 6/2019
 • Pobierz numer: 5/2019
 • Pobierz numer: 4/2019
 • Pobierz numer: 3/2019
 • Pobierz numer: 2/2019
 • Pobierz numer: 1/2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013