Wersje ON-LINE

ROK 2020

 • Pobierz numer: 7/2020
  • Paratekstowe strategie zachęcania czytelnika do lektury tekstów popularnonaukowych.Pobierz artykuł
  • Uwagi o modelach derywowania współczesnych polskich rzeczowników odprzymiotnikowych.Pobierz artykuł
  • Szacun, szacuneczek, uszanowanko! O derywatach wyrażających szacunek (?)Pobierz artykuł
  • Od znaczenia do konceptu: pragmatyczno-kulturowe aspekty specyfikacji semantycznej.Pobierz artykuł
  • O nieujednoliconej semantyce terminów czynność seksualna, inna czynność seksualna i obcowanie płciowe w dyskursie prawnym.Pobierz artykuł
  • Językowe sposoby wyrażania ekspresji. Tomasz Raczek o dziennikarzach.Pobierz artykuł
  • Współczesna polska paremiografia dla dzieci.Pobierz artykuł
  • Koronawirus jako problem językoznawstwa polonistycznego.Pobierz artykuł
  • Marcin Bielski, Kronika, to jest historyja świata, opracowali: Dariusz Śnieżko, Dorota Kozaryn, przy współudziale Eleny Karczewskiej, Szczecin 2019, t. I–III, ss. 498 + 640 + 586Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 6/2020
  • Wkład dwudziestolecia międzywojennego w ewolucję polszczyzny.Pobierz artykuł
  • Rozwój świadomości językowej obywateli II Rzeczypospolitej na tle procesów integracyjnych.Pobierz artykuł
  • Język prawno-administracyjny okresu dwudziestolecia międzywojennego.Pobierz artykuł
  • Język jako przedmiot refleksji w ujęciu artystów pióra dwudziestolecia międzywojennego.Pobierz artykuł
  • Antysemityzm w polskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. Leksyka nagłówków prasowych tygodnika „Pod Pręgierz”Pobierz artykuł
  • Język pism Józefa Piłsudskiego – Rok 1920Pobierz artykuł
  • W cieniu koronawirusa... Historycznie o zarazie i zarazkach.Pobierz artykuł
  • Barbara Batko-Tokarz, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia, Kraków 2019.Pobierz artykuł
  • Jerzy Sierociuk (red.), Słownik języka mieszkańców Ziemi Łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań 2019.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 5/2020
  • Terminologia a współczesna rzeczywistość naukowa.Pobierz artykuł
  • Terminologia w pierwszym napisanym po polsku podręczniku geometrii, geodezji [Geometria to jest miernicka nauka Stanisława Grzepskiego, 1566]Pobierz artykuł
  • Współczesna polska terminologia astronomiczna – dziedzictwo i przyszłość.Pobierz artykuł
  • Współczesna polska terminologia astronomiczna – dziedzictwo i przyszłość.Pobierz artykuł
  • Słownictwo geograficzne.Pobierz artykuł
  • O kształtowaniu się polskiej terminologii gramatycznej.Pobierz artykuł
  • Terminologia medyczna w Nowym dykcjonarzu Michała Abrahama Troca na tle źródeł z XVI i XVII wieku.Pobierz artykuł
  • Polskie nazwy pojazdów lotniczych na podstawie Wojskowego słowniczka lotniczego polsko-francusko-niemiecko-rosyjskiego [1922].Pobierz artykuł
  • Stylistyka i rytmika polska. Podręcznik dla szkoły i samouków Kazimierza Wóycickiego [1917].Pobierz artykuł
  • Redakcja: Sprostowanie.Pobierz artykuł
  • Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė, Justina Bružaitė-Liseckienė, Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija – Język litewski w gimnazjach litewskich, polskich i rosyjskich w Wilnie: kompetencja językowa, postawy, motywacja, Vilnius 2019Pobierz artykuł
  • Aneta Lewińska, „Dla orientacji kolegów spisałem…” O szkole w kronikach szkół wiejskich Pomorza z lat 1920–1989, Pelplin 2019.Pobierz artykuł
  • Prof. dr hab. Mieczysław Szymczak.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 4/2020
  • Praca jako pojęcie kontrowersyjne w internetowych debatach Polaków: lingwistyczna rekonstrukcja modeli poznawczych (na materiale wypowiedzi z lat 2015–2019)Pobierz artykuł
  • Janusze, halyny, sebixy i karyny. Memy internetowe jako źródło nowych eponimów.Pobierz artykuł
  • O funkcjach hasztagu na Twitterze.Pobierz artykuł
  • Kategoria inwestycji w języku life coachingu.Pobierz artykuł
  • Mowa nienawiści.Pobierz artykuł
  • Kiedy nauka grzeczności idzie w las. Rozmowy polityków w mediach.Pobierz artykuł
  • Ewolucje i rewolucje w wybranych gatunkach dziennikarskich po 1989 roku (reportaż i artykuł wiralowy).Pobierz artykuł
  • Rozczarować się, last minute, szpieg, dyskont – nowe neosemantyzmy w polszczyźnie.Pobierz artykuł
  • Maria Wojtak, Wprowadzenie do genologii, Lublin 2019.Pobierz artykuł
  • Kaganiec – kagańcowy – kaganek.Pobierz artykuł
  • Profesor Władysław Kupiszewski (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin).Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 3/2020
  • Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, część III: Badania zbiorowości polonijnych, ich języka i kultury, bilingwizmu polsko-obcego oraz nauczania polszczyzny w świecie w latach 1970–2018.Pobierz artykuł
  • Funkcja ekspresywna języka rosyjskiego w wielojęzycznym środowisku młodzieży szkół polskich na Litwie i Ukrainie.Pobierz artykuł
  • Funkcja ekspresywna języka rosyjskiego w wielojęzycznym środowisku młodzieży szkół polskich na Litwie i Ukrainie.Pobierz artykuł
  • Partykuły w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Na materiale podręczników i słowników przeznaczonych dla uczących się języka polskiego jako obcego.Pobierz artykuł
  • Poziom efektywnej biegłości użytkowej – kto mierzy się z poziomem C1 na państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego?Pobierz artykuł
  • Polish+. Program nowych studiów polskich na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu.Pobierz artykuł
  • „Zmierzch bezpowrotny?” O gwarze mazurskiej we współczesnych nieprofesjonalnych słownikach gwarowych.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Małocha-Krupa, Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych, Wrocław 2018.Pobierz artykuł
  • Ignorancja.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 2/2020
  • Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, część II: Polszczyzna i Polonia w świecie w latach 1944–2018.Pobierz artykuł
  • Podstawowe problemy teorii świadomości językowej.Pobierz artykuł
  • Wielka litera w tekstach urzędowych. Wybrane problemy związane ze stosowaniem kryterium znaczeniowego.Pobierz artykuł
  • Wielka litera w tekstach urzędowych. Wybrane problemy związane ze stosowaniem kryterium znaczeniowego.Pobierz artykuł
  • Alternacja lokatywna w wybranych leksykalnych bazach danych.Pobierz artykuł
  • Strategie grzecznościowe w akcie mowy KONDOLENCJE (na materiale polsko- i niemieckojęzycznym).Pobierz artykuł
  • Zaburzenia sprawności językowych i komunikacyjnych u chorych po udarze prawej półkuli mózgu. Opisy przypadków.Pobierz artykuł
  • W świecie reklamy. Słowa, które zmieniają swoje znaczenia i łączliwość.Pobierz artykuł
  • Wykład o języku polskim Jacka Idziego Przybylskiego w Kluczu staroświatniczym do sześciudziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta.Pobierz artykuł
  • W. Decyk-Zięba, A. Kępińska, M. Kresa, I. Stąpor (red.), Dydaktyczny słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego (on-line), Uniwersytet Warszawski 2018.Pobierz artykuł
  • Arogancja.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 1/2020
  • Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018. Część I: Polszczyzna i Polacy w świecie w latach 1918–1939.Pobierz artykuł
  • Tomasza Szumskiego poglądy normatywne w dziele Dokładna nauka języka i stylu polskiego.Pobierz artykuł
  • Życie wyrazów na przykładzie zasobu leksykalnego Rozpraw literackich Maurycego Mochnackiego. I. Zagadnienia wstępne.Pobierz artykuł
  • Pisma Krzysztofa Kluka jako źródło leksykalne do Słownika języka polskiego S.B. Lindego.Pobierz artykuł
  • Kategoria prasowości i jej wykładniki w osiemnastowiecznych gazetkach rękopiśmiennych Jędrzeja Kitowicza.Pobierz artykuł
  • Nazwy czarnoskórych mieszkańców Afryki w dawnych przekładach Nowego Testamentu.Pobierz artykuł
  • Czy Jan Kochanowski miał kogoś lub coś w nienawiści? Użycia słów z gniazda w tekstach autora Trenów na tle ich znaczeń w XV i XVI wieku.Pobierz artykuł
  • Sprawozdanie z prac Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka za lata 2017–2019.Pobierz artykuł
  • Sprawozdanie z prac Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego” (PorJ) w kadencji 2017–2019.Pobierz artykuł
  • Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka.Pobierz artykuł
  • Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (26 VIII 1952–23 VIII 2019).Pobierz artykuł

ROK 2019