PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 1 / 2014

W ZESZYCIE

 • Retoryka nienawiści polega przede wszystkim na trzech typach zachowań językowych wobec osób lub grup społecznych: dyskredytacji i stygmatyzacji, dehumanizacji i demonizacji, dyskryminacji i eliminacji.
 • Etyka nacjonalistyczna (prawicowa, radykalna) wspiera określoną linię polityczną, ma charakter instrumentalny i relatywny; jest przeciwstawieniem uniwersalnego pojęcia etyki.
 • Problem etyczności erystyki inaczej przedstawia się w ujęciu klasycznym, a inaczej współcześnie, co wiąże się z koncepcją etosu mówcy, jego personalizacją lub anonimowością, a także z zazębianiem się pojedynczych sporów z debatą publiczną.
 • Wyrażenia typu etyka słowa należą do kategorii tzw. symboli niesamodzielnych, co do których występują trudności dotyczące określenia zarówno ich treści, jak i zakresu znaczeniowego.
 • Dwa konkurujące ze sobą dyskursy, dotyczące nasciturusa, w różny sposób określają jego status ontyczny, używając zopozycjonowanych w tym wypadku semantycznie wyrazów dziecko i płód oraz stosując różne strategie tekstowe.
 • Wypowiedzi parlamentarzystów często naruszają zasady etyki poselskiej, m.in. w wyniku stosowania w nich słownictwa z pól semantycznych i , negatywnego wartościowania, negatywnych słów etykiet i wulgaryzmów.
 • Animalizmy używane w funkcji inwektyw politycznych mają na celu konstruowanie negatywnego obrazu oponenta, jego ośmieszanie, dehumanizację i wywoływanie uczucia strachu odbiorców komunikatu.
 • Użytkownicy serwisu aukcyjnego allegro.pl w większości zachowują elementarne zasady etykiety, ale nie brak tu także mocnych negatywnych ocen, wyrażanych najczęściej poprzez wzmacnianie i radykalizowanie sądów.
***

Etyka słowa – etyka uniwersalna – etyka społeczna – retoryka – erystyka – mowa/ /strategia nienawiści – moralność – dyskurs – debata – język polityki – wartościowanie – defi niowanie – ocenianie.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Przemysław Wiatrowski : Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura komunikacji językowej” pt. „Kultura języka w komunikacji zawodowej”, Będlewo, 13–14 maja 2013 r.
 • Michał Sobczak : Bydgoski dialog o kulturze

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

 • Marcin Zabawa : Klucz, skórka, recenzja, wsparcie – najnowsze anglicyzmy semantyczne w polszczyźnie

BIOGRAMY I WSPOMNIENIA

 • Stanisław Dubisz : Propozycje leksykografi czne profesora Mieczysława Szymczaka (w 40-lecie edycji Słownika gwary Domaniewka…)