PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2015

W ZESZYCIE

  • Jasnopis jest informatycznym narzędziem służącym do ustalania stopnia trudności tekstów użytkowych. Ma on postać programu komputerowego, umożliwiającego obliczenie wskaźników czytelności danego tekstu. Czy spowoduje zmniejszenie się liczby tekstów niezrozumiałych funkcjonujących w przestrzeni publicznej?
  • Kształt OTO mają dwa leksemy – czasownik niewłaściwy i partykuła. Opis dystrybucyjny słowa oto może znaleźć zastosowanie praktyczne, chociaż nie ma bezpośredniego przełożenia na mechanizmy automatycznej analizy składniowej.
  • Znaczeniowa opozycja wyrażeń między _k a _l oraz między _k i _l jest wyrazista, choć bardzo subtelna, a tym samym trudna do uchwycenia i zwerbalizowania. Wymiana a na i nie powoduje wyraźnej anomalii, jednakże w ich dystrybucji zarysowują się semantyczne regularności.
  • Problem poprawności związków frazeologicznych stawia pytania o hierarchię form skodyfi kowanych w słownikach i form mających dużą frekwencję w korpusach, o formy opisu w słowniku walencyjnym składniowych wariantów związków, o nauczanie frazeologii wobec licznych w Internecie nieskodyfi kowanych jednostek.
  • Do niestandardowych form wyrażania podmiotu należy bezokolicznik, a także zdaniowe ekwiwalenty podmiotu w mianowniku. Przedstawiona diagnoza opiera się na analizie zależności składniowych (w ujęciu I.A. Mielczuka), a także uzgodnień morfologicznych oraz testów koordynacji.
  • Lingwistyka, a w pewnym stopniu cała humanistyka, jest dziś ściśle związana z metodami informatycznymi. W tym kontekście ukazane są problemy ze zdefi niowaniem terminu znak piśmienny i pewne innowacje terminologiczne (całostka, fl eksem prosty, fl eksem złożony).
***

Automatyczne przetwarzanie tekstu – stopień trudności tekstu – opozycja formalna i znaczeniowa – semantyka leksykalna – składnia zależności – ekwiwalent podmiotu mianownikowego – norma współczesnej polszczyzny – błąd frazeologiczny.

  • Rezolucja Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji na rzecz Języka (EFNIL)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

  • Piotr Żmigrodzki : Piotr Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2007–

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

  • Konrad Kowalczyk : Franciszka Menińskiego Grammatica seu institutio Polonica linguae

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Grażyna Zarzycka : Ewa Lipińska, Polskość w Australii. O dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, Kraków 2013

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA