PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2002

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Mirosław Bańko : Peryfrazy w naszym życiu
  • Jolanta Kowalewska-Dąbrowska : Gdy milczenie jest mową... - kilka uwag o pojęciu milczenia w języku potocznym i w poezji Jana Twarowskiego
  • Grzegorz Majkowski : Paralelizm składniowy jako wskaźnik perswazji w prozie kaznodziejskiej (na materiale kazań okresu oświecenia)
  • Ewa Kern-Jędrychowska : Zjawisko aktywności metajęzykowej dzieci
  • Joanna Szych : Ocena normatywna najnowszych polskich złożeń rzeczownikowych (badania ankietowe)

RECENZJE

  • Magdalena Trysińska : Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Język polski, kształcenie językowe. Rozwinąć skrzydła, Warszawa 2000
  • Ewa Badyda : Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne, pod red. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa 2000

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW