PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2023

W ZESZYCIE

  • Łączenie wrażeń pochodzących z różnych zmysłów ułatwia we wczesnym okresie życia uczenie się, zapamiętywanie i naukę języka. Uwzględnienie badań z różnych dziedzin nauki pozwala ujrzeć zasadność utrzymywania się polisemii czasowników percepcyjnych i zrozumieć jej przyczynę, a nie postrzegać jej jako przykład zaprzeczenia tendencji do wyrazistości i precyzji w języku.
  • W diachronicznych badaniach słów kluczowych sięga się po korpusy o odpowiedniej strukturze czasowej, które pozwalają zidentyfikować wyrazy odzwierciedlające dyskursy oraz wzorce użycia języka statystycznie istotne w jednym okresie w porównaniu z innym. Połączenie zidentyfikowanych jednostek kluczowych w kategorie tematyczne jest uznawane za wiarygodny dowód zmian w języku, którym często odpowiadają zmiany  pozajęzykowe.
  • Opinia o „bezimienności” kobiet w dawnych aktach urzędowych po części wynika z przeniesienia sytuacji urzędowej XX–XXI w. na sytuację w wiekach XVI i XVII. Dokumenty województwa bracławskiego z lat 1566–1606 pozwalają prześledzić dyskursywną specyfikę stosowania metod identyfikacji antroponimicznej kobiet. Do najpopularniejszych należały formuły dwuskładnikowe składające się z imienia i formacji nazwiskowej utworzonej od imienia lub nazwiska męża lub ojca.
  • Mimo że urbanonimy od wielu lat stanowią obiekt badań onomastycznych, stale zmieniające się przestrzenie miejskie i wiejskie sprawiają, że w tak zakreślonym polu badawczym znajduje się jeszcze sporo białych plam, które trzeba analizować za pomocą różnych paradygmatów badawczych, nie tylko opisując ich strukturę i semantykę, lecz także ich funkcjonowanie w konkretnej przestrzeni kulturowej, historycznej i społecznej.
  • Zakres i sposoby prezentacji tematyki ukrainistycznej w ponadstuletnim okresie (1901– 2022) ukazywania się „Poradnika Językowego” odzwierciedlają – z jednej strony – status języka ukraińskiego w Ukrainie i w kontaktach językowo-kulturowych z polszczyzną, z drugiej – kierunki zainteresowania językoznawców tą problematyką (tak polskich, jak i ukraińskich) oraz tendencje w polityce językowej obu państw.
***

Percepcja – polisemia – czuć – archaizm semantyczny – lingwistyka korpusowa – Narodowy Korpus Języka Polskiego – zmiany językowe – badania diachroniczne – słowa kluczowe – antropoidentyfikacja kobiet – imię – nazwisko – patronim – andronim – województwo bracławskie – urbanonimia – Wawer – nazwy ulic – aksjologia – nazewnictwo miejskie – kontakty językowe – język ukraiński – język polski.
 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE