PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 6 / 2012

W ZESZYCIE

  • Współcześnie wiedza o języku jest ważnym narzędziem kształtowania społecznej świadomości. Językoznawstwo wzbogaciło się o szereg dyscyplin i subdyscyplin, zróżnicowanych pod względem metodologicznym. Intensywnie rozwijają się różne dziedziny językoznawstwa stosowanego.
  • Polityka językowa dotyczy językoznawstwa w sferze teorii i programów działania, pragmatyki w sferze jej założeń i skutków społecznych. Polska polityka językowa w obszarze prawno-kodyfikacyjnym zawiera się między skrajnym puryzmem a umiarkowanym liberalizmem.
  • Badania historii języka niejednokrotnie nie uwzględniają refleksji historiozoficznej ani współczesnych rozstrzygnięć z zakresu nauk społecznych. W tym kontekście istotna staje się sprawa tradycji językowej, rozumianej jako składniki przeszłości językowej ważne dla współczesności danej wspólnoty językowej.
  • Zgodnie z koncepcją Charlesa J. Fillmore’a zmiany kulturowe, społeczne i obyczajowe wpływają na modyfikacje utrwalonych w języku ram pojęciowych. W części polegają one na nakładaniu się na ramy wyjściowe (utrwalone) innych (nowych) ram pojęciowych.
  • Odrodzenie stylistyki łączy się z potrzebą rewizji rozproszonej wiedzy o funkcjonującym języku i rozumieniu terminu styl. Krystalizuje się nowa holistyczna koncepcja pojęcia stylu, zastępująca tradycyjne elokucyjne jego ujęcia.
  • Początki instytucjonalnych form nauczania języka polskiego jako obcego sięgają lat 60. XX wieku. W ciągu półwiecza ten dział teorii i praktyki językoznawczej ewoluował od metodyki nauczania języka polskiego jako obcego do glottodydaktyki polonistycznej.
  • Nauczanie składni stanowi jeden z najtrudniejszych problemów w glottodydaktyce polonistycznej, czego przykładem są tzw. składniowe konstrukcje dysmorficzne, będące złożonymi błędami składniowymi.
* * *

Polityka językowa – działalność prawno-kodyfikacyjna w sferze języka – historia języka – tradycja językowa – semantyka leksykalna – teoria ram pojęciowych – stylistyka – pojęcie stylu – interdyscyplinarność językoznawstwa – językoznawstwo stosowane – glottodydaktyka polonistyczna

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Stanowisko Komitetu Językoznawstwa PAN w sprawie statusu języka polskiego jako języka publikacji naukowych
  • Emilia Danowska-Florczyk : Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
  • Agnieszka Kołodziej : Sprawozdanie z konferencji Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata, Zagrzeb 16–17 grudnia 2011

RECENZJE

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA