PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2005

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Aleksander Kiklewicz : Metafora w strukturze kategorii pojęciowej (na materiale językowej konceptualizacji strachu)
 • Magdalena Żabowska : Opozycje semantyczne w klasie liczebników niewłaściwych (homonimicznych z formami rzeczowników)
 • Dorota Stasiewicz-Radecka : Język felietonów Wiecha - próba porównania utworów przedwojennych i powojennych
 • Piotr Tomaszewski : O niektórych elementach morfologii Polskiego Języka Migowego: złożenia (cz. 1)

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Stanisław Gajda : Slawistyka między Lublaną a Ohrydem
 • Anna Seretny : Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskich i Zagranicznych Polonistów, Jachranka 2004
 • Barbara Janowska : Sprawozdanie z XLIX Wakacyjnego Kursu Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Instytucie "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kwiryna Handke : Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa TNW w 2004 roku
 • Henryk Duda : Czy (i jak) odmieniać w polskich tekstach żydowskie imię Tewje? Przytyk do rozstrzygnięcia Sekretarza Rady Języka Polskiego

RECENZJE

 • Wanda Decyk-Zięba : Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 7: Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, pod red. Aleksandry Cieślikowej, Kraków 2002
 • Joanna Stankiewicz : Słowotwórstwo gniazdowe. Historia. Metoda. Zastosowania, pod red. Mirosława Skarżyńskiego, Kraków 2003
 • Barbara Taras : Język - Kultura - Historia. Mazowsze wschodnie . Zieleniec i okolice, pod red. Wandy Decyk-Zięby, Toruń 2004