PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2020

W ZESZYCIE

  • Rozpowszechnianie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1944–2018 wiąże się z rozwojem szkolnictwa polonijnego, powstawaniem szkół języka i kultury polskiej w wielu polskich uczelniach oraz kształtowaniem się polonistyk zagranicznych i integracją polonistów krajowych z zagranicznymi.
  • Antropocentryzm w lingwistyce determinuje wzrost zainteresowań świadomością językową, którą należy traktować jako odrębną strukturę mentalną, będącą fragmentem ogólnej świadomości człowieka, składającą się ze sfery kognitywnej, pragmatycznej i afektywnej.
  • Ogólny charakter zasad ortografi cznych dotyczących pisowni wielką literą sprawia, że nie obejmują one wielu nowych zjawisk ze sfery gospodarczo-prawnej, co wymaga podejmowania nowych decyzji normatywnych, które powinny mieć szeroką podstawę egzemplifi kacyjną.
  • Alternacja lokatywna, której podlegają czasowniki opisujące sytuacje związane z usuwaniem czegoś (substancji, rzeczy), dotyczy – w ujęciu Beth Levin – przynajmniej dwóch sposobów wyrażania w zdaniu argumentów przyjmujących cechy: 1) ‘obiekt zmieniający lokalizację’, 2) ‘miejsce’.
  • Grzecznościowy akt mowy kondolencji stwarza „zagrożenie twarzy” zarówno dla nadawców, jak i odbiorców komunikatów, czemu zapobiegają strategie grzecznościowe określane jako grzeczność pozytywna (wynikająca z pragnienia wsparcia) i grzeczność negatywna (odpowiadająca potrzebie autonomii działania).
  • Uszkodzenia prawej półkuli mózgu ujawniają się w języku na poziomie ekspresji oraz w odbiorze komunikatów – zaburzenia występują zwykle w przetwarzaniu leksykalno- semantycznym, przetwarzaniu informacji złożonych, w dyskursie i prozodii, czego skutkiem są wypowiedzi nieuporządkowane i nielogiczne.
***

Język polski w świecie – dydaktyka języka – antropocentryzm w lingwistyce – świadomość językowa – ortografi a – pisownia wielką literą – leksykografi a – semantyka – alternacja lokatywna czasowników – akty mowy – kondolencje – strategie grzecznościowe – logopedia – zaburzenia sprawności językowych i komunikacyjnych.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

  • Magdalena Pliszka : Wykład o języku polskim Jacka Idziego Przybylskiego w Kluczu staroświatniczym do sześciudziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta.Pobierz artykuł

RECENZJE

  • Irmina Kotlarska : W. Decyk-Zięba, A. Kępińska, M. Kresa, I. Stąpor (red.), Dydaktyczny słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego (on-line), Uniwersytet Warszawski 2018.Pobierz artykuł

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA