PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2007

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Teresa Skubalanka : Jeszcze o słownictwie miłosnym języka polskiego
  • Maria Borejszo : O nazwach kolorów farb malarskich w polszczyźnie
  • Aleksander Kiklewicz : Tak zwane człony przyłączone a status referencyjny wypowiedzi
  • Laura Polkowska : Funkcje tautologii i pleonazmów we współczesnych wypowiedziach perswazyjnych
  • Marceli Olma : Rozwój niektórych kategorii fleksyjnych rzeczownika i czasownika u dziecka w wieku do 5 lat. Część II (Fleksja werbalna)
  • Wanda Pomianowska : Język polski w czasie i w przestrzeni

RECENZJE

  • Jolanta Mędelska : Danuta Jastrzębska-Golonka, Fonetyka wczoraj i dziś. Ewolucja wiedzy fonetycznej w opracowaniach i podręcznikach gramatyki dla szkół średnich okresu międzywojennego (na tle historii nauczania języka polskiego), Bydgoszcz 2004
  • Włodzimierz Moch : Maciej Czeszewski, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 2006

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

  • Piotr Batko : O pewnym mechanizmie melioracji znaczeniowej leksemu elita