PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 10 / 2016

W ZESZYCIE

  • Porównanie zasobów leksykalnych dzieci w wieku przedszkolnym z lat 1980–1983 oraz 2010–2015 pozwala dostrzec – występujące między nimi – różnice ilościowe (słownik współczesny jest liczniejszy), lingwistyczne i psycholingwistyczne, dzięki czemu można wskazać dwa dziecięce światy, oddzielone cezurą pokoleniową.
  • Poza tradycyjnymi sposobami spożytkowania miejskiej gwary Poznania, jako form stylizacji językowej w tekstach artystycznych i publicystycznych, w ostatnich latach coraz częściej w przekazach publicznych cechom regionalnym nadaje się funkcje perswazyjne, ludyczne, ekspresywne i promocyjne.
  • Analiza tekstów źródłowych pozwala wskazać m.in. takie wyznaczniki języka familijnego Kossaków, jak środki ekspresji (pozytywnej i negatywnej), formy zaszyfrowane, składniki familijnej kreacji językowej, które składają się na ulubione określenia (wyrażenia) i żartobliwe zabiegi stylizacyjne.
  • Język odziedziczony występuje w zbiorowościach wielojęzycznych, które w grupach lokalnych porozumiewają się właśnie dzięki niemu, ale które zarazem w kontaktach oficjalnych posługują się innym językiem urzędowym, państwowym. W takiej sytuacji komunikacyjnej znajdują się języki zbiorowości polonijnych.
  • Kolejne etapy zaawansowania nauczania języka jako obcego przyczyniają się do wzrostu kompetencji frazeologicznej w posługiwaniu się tym językiem, wpływając na relacje między rozumieniem i przyswajaniem frazeologii w języku nauczanym oraz stopniem jej zidiomatyzowania lub utrwalenia frazeologicznego.
***

Badania frekwencyjne słownictwa – język dzieci – leksykologia – gwara miejska – słownictwo regionalne – stylizacja językowa – język familijny – kod werbalny – język polonijny – język odziedziczony – język emigrantów – dwujęzyczność – glottodydaktyka – kompetencja frazeologiczna.

  • RECENZENCI „PORADNIKA JĘZYKOWEGO”

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Bogdan Walczak : Stanisław Koziara, Szkice z polskiej frazeologii biblijnej, Łask 2015
  • Monika Biesaga : Gabriela Olchowa, Mieczysław Balowski (red.), Języki słowiańskie w procesie przemian, Banská Bystrica 2015

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

BIOGRAMY I WSPOMNIENIA