PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2004

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Stanisław Dubisz : Ewolucja systemu składniowego literackiej polszczyzny ogólnej w XX wieku
  • Piotr Żmigrodzki : O polskich słownikach ortograficznych z punktu widzenia metaleksykografii
  • Małgorzata Warchoł-Schlottmann : Ekspansja wyrażeń potocznych do języka oficjalnego
  • Elżbieta Awramiuk : Gdzie jest głoska b w wyrazie ząb, czyli jak współczesne polskie elementarze kształtują pojęcia głoski i litery
  • Marcin Zabawa : Formy z cząstką e- we współczesnym języku polskim

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Marina Piatak : Halina Karaś, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa - Puńsk 2002
  • Anna Seretny : Małgorzata Kita, Aldona Skudrzykowa, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice 2002

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW