PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2012

W ZESZYCIE

  • Język polski jako język obcy i jako język drugi zyskuje na popularności w Unii Europejskiej i w świecie. Powoduje to rozwój kształcenia w zakresie glottodydaktyki polonistycznej, które powinno się opierać na trzech zasadach: waloryzacji metod nauczania; ekonomiczności technik i pomocy dydaktycznych; efektywności wyników.
  • W nauczaniu języka polskiego jako obcego bardzo ważne jest wprowadzanie wiedzy o polskim systemie fonetycznym i gramatycznym, w tym szczególnie o podsystemie fleksyjnym. Jedną z metod jest wspomaganie się w dydaktyce etnicznym językiem uczniów (w omówionym wypadku – językiem niemieckim).
  • W społeczeństwach wielojęzycznych i wielokulturowych nabywanie przez dzieci znajomości języka etnicznego (rodzimego, pierwszego) i języka państwowego (obcego, drugiego) przebiega inaczej niż w społecznościach monolitycznych pod tymi względami. Bardzo ważne są tu innowacje, które mogą usprawnić dydaktykę obu języków w szkole początkowej (podstawowej).
  • Kształcenie językowe w polskiej szkole jest konieczne na wszystkich poziomach nauczania, w tym również w szkole ponadgimnazjalnej (liceum, technikum). Najnowsze badania młodzieży z tych szkół dowodzą bowiem katastrofalnych wręcz braków w tym zakresie oraz stawiają pod znakiem zapytania szkolną praktykę dydaktyczną i obowiązującą podstawę programową.
  • Kształtowanie świadomości językowej dziecka dokonuje się zarówno w domu, jak i w przedszkolu i szkole. Z przeprowadzonych badań wynika, że pierwszoklasiści są we właściwym stopniu wyczuleni na kwestie estetyki wypowiedzi, w tym także na czynniki natury emocjonalnej.
***

Dydaktyka języka polskiego – glottodydaktyka polonistyczna – kształcenie językowe w szkole – język polski jako rodzimy – język polski jako obcy – wielojęzyczność – metodyka nauczania języków

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Elżbieta Awramiuk : Fostering literacies. Teaching and learning in heterogeneous environments [Wspieranie umiejętności. Nauczanie i uczenie się w środowiskach heterogenicznych]. Międzynarodowa konferencja naukowa, Hildesheim 2011
  • Stanisław Drewniak : Dziewierzowa spadli z drabiny, czyli o nazwach naszych krewnych i powinowatych

RECENZJE

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

BIOGRAMY I WSPOMNIENIA