PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 7 / 2012

W ZESZYCIE

 • Źródeł języka artystycznego współczesnej poezji polskiej należy szukać w literaturze pierwszego trzydziestolecia XX wieku. Złożyły się na nie trzy podstawowe wzorce stylistyczne – styl młodopolski, skamandrycki i awangardowy.
 • Lektura wierszy Wisławy Szymborskiej dowodzi, że poetka w sposób szczególny interesowała się światem zwierząt. Nazwy zwierząt służą jej nie tylko do opisu świata fauny, ale także do metaforycznego obrazu świata ludzi, ich postaw i emocji.
 • Funkcjonowanie wyrazów w dziejach języka wiąże się nie tylko z przekształcaniem ich znaczeń, ale także ich aksjologii. W okresie od XVI do XIX wieku przymiotniki cnotliwy i poczciwy, pierwotnie łączone z najważniejszymi wartościami, utraciły swą wartość semantyczną i ekspresywną.
 • Analiza definicji słownikowych rzeczowników człowiek i ludzie dowodzi, że nie dają one pełnego obrazu ich użyć we współczesnej polszczyźnie. Doprecyzowanie definicji nie jest zadaniem łatwym m.in. ze względu na wielopoziomowe rozumienie obu wyrazów i antropocentryczny charakter języka.
 • Opis leksykograficzny nazw własnych w słownikach ogólnych języka polskiego znajduje w polskiej leksykografii XIX–XXI wieku różne realizacje. Przedstawiona nowa koncepcja opisu znajduje podstawy w pracach z zakresu onomastyki i semantyki językoznawczej.
 • Dygitalizacja słowników historycznych jest ważna dla badań z zakresu historii języka i leksykologii. Opis kolejnego etapu dygitalizacji Słownika wileńskiego prezentuje nowe możliwości przeszukiwania bazy danych.
 • Współczesna reklama posługuje się zarówno kodem werbalnym, jak i ikonicznym. Reklama prasowa i telewizyjna, kreśląc wizerunek mężczyzny, prezentuje szereg jego typów (profilów), w których oba kody tworzą koherentną całość.
***

Język artystyczny – kod poezji współczesnej – leksyka animalna w poezji Wisławy Szymborskiej – słowniki języka polskiego – ewolucja semantyczna i aksjologiczna wyrazów – definicje słownikowe – nazwy własne w słownikach – dygitalizacja teks­towa i bazodanowa słowników – kody i techniki językowe współczesnej reklamy

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

 • Patrycja Potoniec : Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław 1966– , red. Maria Renata Mayenowa, Franciszek Pepłowski

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Maria Przybysz-Piwko : Uwagi dotyczące mojego artykułu, który ukazał się w 9. zeszycie „Poradnika Językowego” w 2011 roku

RECENZJE

 • Beata K. Jędryka : „Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistic. Angewandte Linguistik – Przegląd/Review”, red. Sambor Grucza, Warszawa 2009, t. 1, 2010, t. 2, 3
 • Magdalena Stasieczek-Górna : Anna Seretny, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków 2011

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW