PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2014

W ZESZYCIE

 • Hierarchizacja normy współczesnej polszczyzny w zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej nie budzi dziś żadnych wątpliwości. Nowym zagadnieniem teoretycznym jest zhierarchizowanie normy ortograficznej, czego rezultatem powinna być możliwość stosowania różnych wariantów ortograficznych.
 • Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność adaptacji dużej liczby nowych nazw dokumentów, programów, instytucji itp. Powstała zatem potrzeba zmodyfikowania obowiązujących dotychczas reguł ortograficznych w zakresie pisowni dużych i małych liter oraz pisowni skrótów.
 • Skrótowce, których podstawę stanowią zestawieniowe nazwy własne, cechuje wariantywność zapisu. Formy wariantywne są motywowane różnymi konwencjami zapisu oraz różnymi sposobami tworzenia skrótowców.
 • Zasady używania dużych i małych liter są sprecyzowane w przepisach ortograficznych. Pomijane dotąd w opracowaniach są nazwy geograficzne, mające postać konstrukcji z przyimkiem, w których człon pierwszy jest tożsamy z wyrazem pospolitym; wymaga to rozstrzygnięć normatywnych.
 • Reforma ortografii polskiej w 1936 r. wzbudziła protest środowisk twórczych. Sceptycznie – jak wynika to z Dzienników – rezultaty prac Komitetu Ortograficznego oceniała również Maria Dąbrowska.
 • Jednym z 222 języków, uwzględnionym w słowniku carycy Katarzyny II, był język polski. Pomysł zestawienia takiego słownika wynikał z chęci odkrycia prajęzyka i opracowania uniwersalnego alfabetu.
***

Ortografia – pisownia – norma ortograficzna – wariantywność normy – pisownia dużych i małych liter – pisownia skrótów i skrótowców – pisownia geograficznych nazw własnych – historia reformy ortografii polskiej – uniwersalny alfabet.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Tomasz Karpowicz : Hierarchizacja normy ortograficznej jako zagadnienie teoretyczne i praktyczne
 • Radosław Pawelec : Ortografia w urzędzie, czyli o tym wszystkim, o co urzędnicy chcieliby zapytać językoznawców
 • Marek Ruszkowski : Formy oboczne skrótowców
 • Zofia Smuga : Problem Doliny za bramką
 • Andrzej Markowski : Ortografia w Dziennikach Marii Dąbrowskiej
 • Marcin Jakubczyk : Słownik carycy Katarzyny Wielkiej w kontekście europejskich teorii językowych II połowy XVIII wieku i na tle tradycji leksykograficznej

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

 • Mirosława Mycawka : Bogusław Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

 • Bartłomiej Czarski : Compendium linguae Polonicae Mikołaja Volckmara – pierwsza gdańska gramatyka języka polskiego i jej autor

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

 • Bogdan Walczak : Anna Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamości w regionie lubuskim, Warszawa 2013
 • Sylwia Iglewska : Kinga Banderowicz, Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (1575–1793), Poznań 2013

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA