PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 10 / 2021

W ZESZYCIE

  • Polonistyka stosowana to współcześnie rozwijany obszar badawczy i dydaktyczna praktyka uniwersytecka, która w sposób integrujący wiąże się z koncepcjami polskiej lingwistyki stosowanej oraz filologii stosowanych (języków stosowanych), uprawianych na uniwersytetach zachodnioeuropejskich.
  • Przemiany społeczno-polityczne po 1989 r. umożliwiły nieskrępowany rozwój aktywności retorycznych w dwóch poziomach: praktyk komunikacyjnych i refleksji badawczej, które w polskiej perspektywie znajdują inspiracje w analizach oratorstwa staropolskiego, opisach propagandy okresu PRL-u oraz we współczesnych koncepcjach z zakresu argumentacji.
  • Leksyka polszczyzny okresu nowopolskiego i jej dziejów najnowszych zawiera m.in. słownictwo będące odzwierciedleniem postaw antysemickich, wyrażające niechęć, pogardę, wrogość, odwołujące się do negatywnego stereotypu Żydów i w dużym stopniu ujemnie nacechowane aksjologicznie.
  • Milczenie na gruncie prawa karnego rozumiane jest jako równoważny z wypowiedzią akt mowy, tym samym milczenie odgrywa rolę w pełni autonomicznej formy wykonawczej przestępstw, co nadaje mu określone funkcje w perspektywie komunikacji społecznej i państwowych aktów prawnych.
  • Zapomniana edycja gramatyki historycznej języka polskiego autorstwa Jana Otrębskiego, która ukazała się w formie powielanego maszynopisu na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1933, 1934, pozwala docenić innowacyjne wówczas naukowe interpretacje jej autora oraz nakreślić obraz dydaktyki z zakresu językoznawstwa diachronicznego na tej uczelni w latach trzydziestych XX w.
***

Filologia polska – polonistyka stosowana – lingwistyka stosowana – retoryka w Polsce – krytyka retoryczna – retoryka a media – leksykologia – leksykografi a – słownictwo aksjologiczne – antysemityzm językowy – akty mowy – performatywność – milczenie – przestępstwo – historia językoznawstwa – gramatyka historyczna języka polskiego – Jan Otrębski.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA