PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 1 / 2021

W ZESZYCIE

  • U osób z autyzmem procesy poznawcze przebiegają w sposób zaburzony bądź całkowicie odmienny niż u osób nieautystycznych; nie mają one podstawowej umiejętności poznawczej, którą jest świadomość swoich i cudzych aktów mentalnych, co wywołuje zaburzenia w przyswajaniu sobie językowego obrazu świata.
  • U dzieci dyslektycznych, u których przed podjęciem nauki szkolnej stwierdzono opóźniony rozwój mowy, jednym z podstawowych wyznaczników dysleksji rozwojowej jest czas akwizycji przyimka, rozumienia i stosowania tej części mowy w wypowiedziach mówionych i pisanych.
  • Analiza zdań z frazami bezokolicznikowymi konotowanymi przez niż i zamiast wykazuje, że te leksemy nie wprowadzają członu zdaniowego, a więc nie ma podstaw, by te frazy oddzielać przecinkiem od reszty wypowiedzenia.
  • Analiza uwarunkowań użycia zwokalizowanych i niezwokalizowanych form wyrazów ze/z oraz we/w na podstawie danych korpusowych pozwala na konstatację, że dane te powinny być spożytkowane w opisie leksykografi cznym tych wyrazów i że mogą być one przydatne w opisie składni dla potrzeb przekładu automatycznego.
  • Do najczęstszych uchybień w odniesieniu do ofi cjalności dyskursu parlamentarnego należą różne formy dyskredytacji, etykietowanie, naruszenia zasad etyki komunikacji i etykiety językowej; wynika to z analiz stenogramów posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2019.
  • Deprecjacja semantyki leksemów Murzyn, Czarny powoduje, że we współczesnych przekładach Nowego Testamentu wybiera się strategię bezpieczniejszą, która polega na przenoszeniu zaadaptowanych form z tekstu wyjściowego typu Etiop, Etiopczyk, Niger.
***

Zaburzenia mowy – autyzm – dysleksja – interpunkcja – składnia – dyskurs parlamentarny – etyka komunikacji – translatoryka – pragmalingwistyka – strategie przekładowe.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

  • Irmina Kotlarska : A Simplified Grammar of the Polish Language Williama Morfilla – o pierwszej angielskojęzycznej gramatyce języka polskiego.Pobierz artykuł

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA