PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2020

W ZESZYCIE

  •  We współczesnej komunikacji medialnej zachodzą zmiany na różnych poziomach systemu języka, w leksyce i słowotwórstwie, w treści i zakresie używanych pojęć. Zmianom podlega także językowy savoir vivre i etyczny wymiar przekazów, ewoluują również gatunki dziennikarskie.
***
  • Odmienne poglądy na funkcjonowanie gospodarki dwu wyrazistych grup uczestników dyskursu – zwolenników i krytyków kapitalizmu – dostarczają istotnych ram interpretacyjnych, które decydują o różnym profi lowaniu kategorii <praca> w debacie internetowej.
  • Memy internetowe i występujące w nich eponimy oraz utworzone od nich derywaty są znaczącym składnikiem współczesnej kultury, a charakterystyczne dla nich słownictwo przenika do innych tekstów, stając się ważnym elementem komunikacji. Ich znajomość staje się niezbędna do rozumienia różnych przekazów.
  • Hasztagi są stosowane na Twitterze nie tylko jako prosta metoda kategoryzacji, ale tworzone są także w celu rozpowszechniania informacji, komentowania, wyrażania ocen, promowania marek, wyszukiwania informacji oraz budowania wirtualnych społeczności zainteresowanych danymi tematami.
  • W przekazach związanych z life coachingiem człowiek jest przedstawiany jako swego rodzaju kapitał, w który należy inwestować, by osiągnąć sukces. Język coachingu jest przykładem ekspansji języka biznesu i ekonomii, języka neoliberalizmu w dziedziny życia dotąd niezwiązane ze światem przedsiębiorczości.
  • Socjologia opisuje mowę nienawiści jako formę dyskryminacji określonych grup społecznych; etyka komunikacji traktuje ją jako odmianę przemocy komunikacyjnej i element strategii wykluczania. Konsekwencje prawne mowy nienawiści wymagają zdefi niowania lingwistycznych kryteriów jej rozpoznawania.
  • We współczesnych medialnych wypowiedziach polityków coraz częściej zaznacza się tendencja do łamania zasad grzecznościowych, co wywołuje wrogie nastawienie interlokutorów; pragmatyczna analiza językowa ukazuje różnorodne strategie językowych zachowań agresywnych.
  • W ciągu minionych trzech dekad, pod wpływem rozwoju technik elektronicznych i zmiany świadomości odbiorców przekazów medialnych, dzięki wolności słowa nastąpiła ewolucja formy reportażu; pojawił się także nowy gatunek dziennikarski – artykuł wiralowy.
***

– Dyskurs o gospodarce – apelatywizacja onimów – mem – hasztag – Twitter – język coachingu – mowa nienawiści – agresja w języku polityków – reportaż – artykuł wiralowy.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

RECENZJE

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA

BIOGRAMY I WSPOMNIENIA