PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2013

W ZESZYCIE

 • Dydaktyka fonetyki języka polskiego jako obcego stanowi jedną z podstaw glottodydaktyki polonistycznej. Opiera się ona na kształceniu fonetycznym nauczycieli oraz kształceniu audytywnym uczniów. Konieczne są tu badania nad akwizycją wymowy polskiej u cudzoziemców oraz jej percepcją przez Polaków.
 • Pomiędzy skodyfi kowanymi zasadami ortografi i a uzusem pisowniowym Polaków istnieje cały system zależności. Odstępstwa od reguł ortografi cznych są wynikiem nieznajomości normy, rozejścia się normy i uzusu, trudności ze stosowaniem normy, funkcjonowania normy nieustabilizowanej oraz łamania normy.
 • Błędy w grafi i tekstów formułowanych przez cudzoziemców, uczących się języka polskiego jako obcego, sprowadzają się do czterech typów realizacji połączeń: allograf – grafem. Są to realizacje niewłaściwe, nietypowe, innowacyjne, epizodyczne, które nakładają się na błędy ortografi czne, fl eksyjne oraz składniowe.
 • W dydaktyce krajów Unii Europejskiej problem różnojęzyczności rysuje się coraz wyraźniej w związku z wieloetnicznością społeczeństw. Podstawowy jest tu problem doświadczania różnojęzyczności przez nauczycieli, ich kompetencji w tym zakresie we wczesnych etapach kształcenia dzieci oraz ich samoświadomości.
 • Problem różnych orientacji seksualnych znajduje odzwierciedlenie w języku prasy zarówno pod względem tematyki, jak i stylistyki tekstów. W sferze tekstów prasowych wpływa to na specyfi kę kodu leksykalnego, zabiegi stylistyczne oraz systemy wartości, do których odwołują się dziennikarze.
 • Komunikaty prasowe i internetowe, które dotyczą profi laktyki i diagnozowania chorób, formułowane przez niespecjalistów, cechuje duży stopień perswazyjności. Równorzędność nadawców i odbiorców tych komunikatów przyczynia się do bezpośredniości kontaktów i stosowania słownictwa niespecjalistycznego.
 • Internetowe portale społecznościowe wytworzyły nową płaszczyznę komunikacji, która kształtuje nowe reguły etykiety i gramatyki grzeczności. Ich szczególnym przypadkiem są komplementy, zawierające – z jednej strony – składniki wartościowania z pozycji nadrzędnej, z drugiej zaś – oceny intencjonalnie pozytywne.
 • Wypowiedzi telewizyjnych prezenterów pogody są przykładami tzw. inforozrywki, która za cel stawia sobie zasadę „informować, bawiąc”. Charakteryzują je liczne błędy językowe i stylistyczne, ale także pewne cechy gatunkowe: kolokwializmy, neologizmy, powtórzenia, obrazowość, autoprezentacyjność.
***

Glottodydaktyka – fonetyka – ortografi a – różnojęzyczność w dydaktyce – komunikacja medialna – teksty prasowe – przekazy internetowe i telewizyjne – norma językowa i uzus.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Jolanta Szpyra-Kozłowska : Sukcesy i porażki fonodydaktyki języka polskiego jako obcego. Uwagi postronnej obserwatorki.
 • Elżbieta Awramiuk : Współczesna pisownia polska: między normą a uzusem
 • Joanna Zawadka : Ocena wybranych błędów grafi i, obecnych w pracach obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego
 • Marta Kotarba-Kańczugowska : Różnojęzyczność w polu dyskursywnym nauczycieli małego dziecka. Doniesienia z badań własnych
 • Konrad Kowalczyk, Magdalena Madejska : Różnie o tym samym, czyli język prasy wobec mniejszości seksualnych
 • Kinga Banderowicz : Ekwiwalenty (?) porad specjalistycznych – profi laktyka i diagnozowanie chorób przez pacjentów (na przykładzie artykułów medycznych w pismach kobiecych oraz wypowiedzi internetowych)
 • Emilia Danowska-Florczyk : Czy komplementujący zawsze komplementują? (o „komplementach niebezpiecznych” na portalu nk.pl)
 • Edyta Manasterska-Wiącek : Co razi w prognozie pogody?

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

 • Agnieszka Kołodziej : Ivana Vidović Bolt, Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologii, Zagreb 2011
 • Marta Piasecka : Różne formy, różne treści. Tom ofi arowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu, pod red. M. Bańki i D. Kopcińskiej, Warszawa 2011

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

 • Ewa Rudnicka : Buszujący w biszkoptach, czyli o wielości kombinacji gramatycznych

SŁOWA I SŁÓWKA

BIOGRAMY I WSPOMNIENIA

 • Wanda Decyk-Zięba : Wspomnienie o Profesor Halinie Satkiewicz jako redaktorze naczelnym „Poradnika Językowego”