PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2016

W ZESZYCIE

 • Wypowiedzenie inicjalne tekstu utworu literackiego można uznać za modelowe (wzorcowe), jeśli spełnia szereg warunków odnoszących się do kilku jego warstw strukturalnych – eufonicznej, syntaktycznej, semantycznej i graficznej.
 • Wielomotywacyjność jest przyjmowana za niezbędny składnik słowotwórczego opisu derywacyjnego, jednakże większa jego precyzja pozwala w wielu wypadkach wykluczyć tę kategorię z postępowania analitycznego.
 • Leksyka związana z niepełnosprawnością fizyczną podlegała dużym zmianom w ciągu jej rozwoju zarówno w odniesieniu do struktury tego pola, liczby jednostek i zależności między nimi, jak i przypisanego do nich wartościowania.
 • Nekrolog należy do przekazów publicznych obdarzonych funkcją rytualną, która może być spożytkowana do celów propagandowych i ideologicznych, o czym świadczą teksty wyekscerpowane z socjalistycznej prasy okresu PRL i NRD.
 • Językowy obraz świata, wyłaniający się z inskrypcji na psich nagrobkach, bardzo pozytywnie wartościuje relacje między człowiekiem a zwierzęciem, które jest ukazywane jako przyjaciel, członek rodziny, szczęście, skarb.
***

Język artystyczny – struktura tekstu utworu literackiego – słowotwórstwo – derywacja – wielomotywacyjność słowotwórcza – pole leksykalne – ewolucja słownictwa – rozwój polszczyzny – nekrolog – funkcja rytualna – nacechowanie propagandowe i ideologiczne tekstów prasowych – językowy obraz świata – słownictwo wartościujące.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Marek Ruszkowski : O godzinie siódmej wieczorem w całym mieście zgasło światło – modelowe zdanie inicjalne
 • Wanda Fijałkowska : Czy język stać na luksus wielomotywacyjności?
 • Radosław Pawelec : Leksyka związana z niepełnosprawnością fizyczną w historii polszczyzny
 • Dominika Janus : Nekrolog w służbie propagandy
 • Urszula Kolberová : Językowy obraz psa zawarty w inskrypcjach nagrobnych na wirtualnych cmentarzach zwierzęcych

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Kinga Wąsińska, Wioletta Wilczek : Współczesne rozważania nad stanem rzeczy dawnych – sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka, Katowice, 13–15.04.2016
 • Mateusz Adamczyk : Sprawozdanie z X Forum Kultury Słowa „Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości”

RECENZJE

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

 • Katarzyna Kłosińska : Jak nazwać nowy dział medycyny oraz terapię spożytkowującą jej osiągnięcia?

SŁOWA I SŁÓWKA