PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 6 / 2017

W ZESZYCIE

 • Zachowania mowne pacjentów z zaburzeniami układu pozapiramidowego są determinowane złożonymi patomechanizmami. Mają one charakter motoryczny, emocjonalny i poznawczy. W ich diagnozie i terapii ważna jest kompleksowa opieka.
 • Opóźnienie rozwoju mowy i afazja rozwojowa są jednostkami nienormatywnego rozwoju mowy i języka małego dziecka. Różnicowanie tych jednostek wymaga długiego i szczegółowego badania logopedycznego.
 • W wypadku dzieci z rozszczepem podniebienia i wargi szczególne znaczenie dla postępowania logopedycznego ma właściwy dobór ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne i/lub ćwiczeń oddechowych.
 • Nowe typy leków dla osób z chorobą Alzheimera, po zakończeniu ich prób klinicznych, będą umożliwiały powrót pacjentów do względnej samodzielności poprzez pobudzanie odbudowy uszkodzonych funkcji mózgu.
 • Grafetyka stanowi niezbędny składnik językoznawczych podstaw logopedii zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, pozwalając właściwie określić zaburzenia komunikacji językowej w piśmie.
 • Wymowa spółgłoski bocznej [l] ma dwa warianty – zadziąsłowy i dziąsłowy, które należy uznać za równoprawne; wyniki tych badań mogą mieć zastosowanie w logopedii, zwłaszcza w diagnozie i terapii dyslalii.
 • Nieprawidłowości w wymawianiu spółgłosek [ś, ź, ć, ʒ́] wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego występują często, znajdując różnorakie uwarunkowania o charakterze socjolingwistycznym.
 • Rozwijanie słownictwa z jednoczesnym zintegrowaniem różnych struktur gramatycznych jest bardziej efektywne niż wprowadzanie słownictwa w izolacji, co pokazują założenia autorskiego programu terapii np. alalii czy afazji dziecięcej.
 • Zintegrowana Skala Rozwoju jest narzędziem służącym do oceny rozwoju mowy dzieci słyszących, dzieci z wadą słuchu, dzieci po implantacji ślimakowej zarówno w odniesieniu do systemu języka polskiego, jak i innych języków.
***

Logopedia – terapia logopedyczna – badanie rozwoju mowy – dysfunkcje układu pozapiramidowego – niedokształcenie mowy pochodzenia korowego – opóźnienia w rozwoju mowy – afazja rozwojowa – profi laktyka przy rozszczepie podniebienia i wargi – choroba Alzheimera – rehabilitacja neurologopedyczna – afazja dziecięca – dyslalia – alalia – grafetyka – fonetyka ogólna i kliniczna – wymowa głoski [l] – wymowa głosek miękkich dentalizowanych – skala rozwoju mowy.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Olga Jauer-Niworowska, Danuta Emiluta-Rozya : Podstawy teoretyczne diagnozy i terapii logopedycznej pacjentów z uszkodzeniami / dysfunkcjami układu pozapiramidowego
 • Marlena Kurowska : Opóźnienia w rozwoju mowy a afazja rozwojowa w praktyce logopedycznej
 • Natalia Siudzińska : Zasady postępowania logopedycznego w wypadku dzieci z rozszczepem podniebienia i wargi
 • Ewa Wolańska : Nowe formy rehabilitacji neurologopedycznej jako odpowiedź na nowe formy farmakoterapii w chorobie Alzheimera
 • Joanna Zawadka : Grafetyka w służbie logopedii
 • Anita Lorenc : Miejsce artykulacji polskiej spółgłoski bocznej. Badanie z wykorzystaniem artykulografi i elektromagnetycznej
 • Beata Ciecierska-Zajdel : Głoski [ś, ź, ć, ʒ́] w wymowie studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Ujęcie socjolingwistyczne
 • Katarzyna Bieńkowska, Natalia Siudzińska, Marzena Stępień : Wykorzystanie siatki pól semantyczno-leksykalnych w programie terapeutycznym służącym kształtowaniu języka. Propozycja
 • Katarzyna Bieńkowska : Adaptacja Zintegrowanej Skali Rozwoju (ISD) do potrzeb języka polskiego

RECENZJE

 • Iwona Sołtys : Izabela Więcek-Poborczyk, Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność wymowy, Warszawa 2014
 • Małgorzata Kapusta : Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. IV: Sad i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza, Lublin 2016

SŁOWA I SŁÓWKA