PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 6 / 2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Stanisław Dubisz : Hierarchia pojęć politycznych i społecznych w Polsce i na Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku. Słowa, wartości czy stereotypy?
  • Ewa Rudnicka : Kosmopolityzujące kalki – normatywne aspekty funkcjonowania kalk składniowych w polszczyźnie
  • Agnieszka Jawór : Reinterpretacje polskich związków frazeologicznych
  • Monika Sułkowska : Typowość i struktury prototypowe we frazeologii oraz ich znaczenie dla frazeodydaktyki
  • Sylwia Fabisiak : Imitacyjność w polskim języku migowym
  • Alicja Podstolec : Nazwy miast w polskim języku miganym

RECENZJE

  • Krystyna Kleszczowa : Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, red. Elena Koriakowcewa, Siedlce 2009
  • Justyna Walczak : Włodzimierz Olszaniec, Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu, Warszawa 2008
  • Małgorzata Dawidziak-Kładoczna : Ideologie w słowach i obrazach, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Wrocław 2008

SŁOWA I SŁÓWKA