PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2012

W ZESZYCIE

 • Badania gwary we współczesnych warunkach społeczno-ekonomicznych, cywilizacyjnych i kulturowo-obyczajowych mogą być różnie postrzegane. Dialektologia współczesna ma charakter interdyscyplinarny, co wzbogaca i rozszerza jej obszar, wytyczając zarazem nową metodologię badań.
 • Szybki zanik większości cech gwarowych oraz ograniczenie funkcji komunikacyjnych gwar ludowych determinuje pilną potrzebę opracowania Korpusu Gwar Polskich oraz uzupełnienia luk w polskiej leksykografii gwarowej. Sprzyja temu Konwencja UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 • Współistnienie dwóch szkół dialektologicznych (krakowskiej i warszawskiej), skupionych wokół Kazimierza Nitscha i Witolda Doroszewskiego, stanowiło ważny czynnik rozwoju polskiej dialektologii w XX wieku, którego wynikiem są liczne prace materiałowe, kartograficzne, leksykograficzne oraz ujęcia mające charakter syntez.
 • Na przełomie XX i XXI wieku postępuje proces dewaluacji dialektologii jako składnika kształcenia polonistycznego. Sytuacja ta jest następstwem reform systemu edukacyjnego, które preferują pragmatykę i glottodydaktykę, odchodząc od językoznawstwa diachronicznego.
 • Leksyka w sposób bezpośredni oddaje językowy obraz świata. Opis słownictwa kurpiowskiego na podstawie źródeł z końca XIX wieku i 20-lecia międzywojennego pozwoli ukazać dawny świat Kurpiów skryty za słowami – ich życie, pracę, obyczaje i dzieje.
 • Dawne zapisy dialektologiczne z obszaru Prus Wschodnich, zebrane w latach 70. XIX wieku do Niemieckiego atlasu językowego, którego inicjatorem był Georg Wenker, stanowią ważne źródło do badań gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur.
 • Systemy gwary ludowej i języka ogólnopolskiego wykazują istotne różnice – zarówno jakościowe, jak i ilościowe, co znajduje m.in. odzwierciedlenie w repertuarze morfologicznych i leksykalnych wykładników gradacji, a co jest uzasadnione codziennym doświadczeniem użytkowników języka.
***

Dialekty i gwary polskie – dialektologia: historia, współczesność, przyszłość – szkoły dialektologiczne – metody badań – polszczyzna ogólna a gwary – leksyka gwarowa

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Halina Pelcowa : Nowe wyzwania a tradycyjne metody badań dialektologicznych
 • Halina Karaś : Perspektywy polskiej dialektologii
 • Joanna Okoniowa : Profesor Kazimierz Nitsch i jego uczniowie, czyli „szkoły” dialektologiczne widziane dzisiaj
 • Sławomir Gala, Beata Gala-Milczarek : Miejsce dialektologii w edukacji polonistycznej
 • Wanda Decyk-Zięba : Obraz życia i kultury Kurpiów na podstawie zachowanego słownictwa (od końca XIX w. do 1939 r.). Zarys projektu.
 • Dorota Krystyna Rembiszewska : Nazwy w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego
 • Błażej Osowski : Morfologiczne i leksykalne wykładniki gradacji cechy wyrażonej przymiotnikiem w języku mieszkańców dwóch miejscowości w Wielkopolsce

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

 • Magdalena Majdak : Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, Kraków 1996–, IJP PAN

RECENZJE

 • Ewa Siatkowska : Marzanna Uździcka, Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma, Zielona Góra 2010

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA