PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2011

W ZESZYCIE

 • Rozwój języka naukowego wiąże się z ewolucją dziedzin i dyscyplin nauki. Polski język naukowy powstał w trzech etapach: 1) do połowy XVIII w., 2) do 1918 r., 3) w XX i XXI w. Dziś prezentują go warianty dotyczące nauk matematycznych, technicznych, przyrodniczych, medycznych, humanistycznych, społecznych.
 • Solecyzmy i palindromy to swoiste formy kreacji językowej. Występowanie solecyzmów w palindromach może dawać efekty estetyczne, ale także prowadzić do różnorakich deformacji przy jednoczesnym braku logicznej spójności. Problemy ich klasyfi kacji i oceny nie znajdują dotąd jednoznacznych rozstrzygnięć.
 • Specjalność i specjalizacja to niewątpliwie terminy określające formy studiów w polskim szkolnictwie wyższym. Mimo powszechnego stosowania nie zostały one dotąd zdefi niowane w aktach prawnych, a ich użycia wskazują na to, że interpretacja ich znaczeń bywa różna w zależności od autora wypowiedzi.
 • Leksemy adopcja, adoptować, zaadoptować są ustabilizowane w polszczyźnie. Zakres ich łączliwości leksykalnej dotąd dotyczył istot ludzkich (dzieci). Współcześnie ten zakres się rozszerza prawdopodobnie pod wpływem języka angielskiego, co prowadzi do neosemantyzacji i stanowi problem poprawnościowy.
 • Oko należy do leksemów o bardzo dużej frekwencji. Towarzyszą jej liczne kolokacje w języku poetyckim. Mają one charakter zindywidualizowany i – zapewne dlatego – przeważnie są pomijane w praktyce leksykografi cznej, co powoduje określone konsekwencje w praktyce glottodydaktycznej.
 • Slogan stanowi stały składnik tekstów reklamowych. W reklamach motoryzacyjnych eksponowana jest przede wszystkim ich funkcja poetycka i impresywna. Klasyfi kację sloganów w tego typu tekstach reklamowych można przeprowadzić na podstawie użytych w nich środków stylistycznych i językowych.
***

Język (styl) naukowy – kreacja językowa – solecyzm – palindrom – terminologia – łączliwość leksykalna – neosemantyzacja – leksyka poetycka – slogan – język reklamy

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Stanisław Dubisz : Rozwój polskiego języka naukowego – uwagi porządkujące
 • Iwona Wowro : „Dała tam raz armata ład”, a „Ta kawa ma wakat”. O solecyzmach w palindromach
 • Elżbieta Awramiuk : Specjalność i specjalizacja w szkolnictwie wyższym – prawodawstwo a uzus
 • Krystyna Bojałkowska : Adoptowałem psa – o nowych użyciach leksemów adopcja, adoptować, zaadoptować we współczesnej polszczyźnie
 • Swietłana Gaś : Kolokacje poetyckie z rzeczownikiem oko
 • Yordanka Ilieva-Cygan : Próba charakterystyki języka motoryzacyjnych reklam prasowych

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Andrzej Bańkowski : Komentarz konieczny do tekstu M. Jakubowicz pt. Z warsztatu badań etymologicznych – od Pokornego do Borysia („Poradnik Językowy” 2010, z. 7, s. 38–49)

RECENZJE

 • Aleksandra Cios-Goldsztajn : Grzegorz Ożdżyński, Leksykalne wykładniki istotności i wartościowania w dyskursie szkolnym, Kraków 2009
 • Jowita Latko : Anna Dunin-Dudkowska, Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi, Lublin 2010

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

 • Ewa Rudnicka : Niby nie ma, a jest, czyli kadr z rzeczywistości kultury korporacyjnej

BIOGRAMY I WSPOMNIENIA