PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2020

W ZESZYCIE

  • Terminy stanowią nieodzowny i ważny składnik nauki oraz dyskursu naukowego. W ujęciu ontologii fi lozofi cznej można wyróżnić cztery sposoby istnienia terminu: w tekstach,w systemie, w świadomości jednostkowej i zbiorowej.
  • W 1566 r. ukazała się drukiem Geometria, to jest miernicka nauka Stanisława Grzepskiego. W kontekście teorii dyskursu ten traktat ukazuje funkcjonowanie naukowo-edukacyjnego procesu komunikacyjnego, wyznaczonego przez role: ekspert – laik.
  • O polskiej naukowej terminologii astronomicznej można mówić dopiero od przełomu XIX i XX w., ponieważ wówczas wyodrębniono terminy astronomiczne z języka ogólnego i określono ich właściwości, co pozwoliło zarazem na określenie ogólnych zasad tworzenia terminologii.
  • Słownictwo geografi czne w rozwoju historycznym podążało za ewolucją metodologii i zakresu poznawczego swojej dziedziny. Zasób leksyki powiększał się w wyniku różnych procesów nominacyjnych, co wynikało z pogranicznego charakteru geografi i jako dyscypliny naukowej.
  • Początki polskiej terminologii gramatycznej sięgają średniowiecza. W związku z rolą, jaką odegrała łacina w kulturze i nauce polskiej, ważne są w rozwoju tej terminologii relacje między istniejącymi terminami łacińskimi a kształtującymi się terminami polskimi.
  • Terminologia medyczna zebrana przez Abrahama Trotza potwierdza tezę, że w XVIII w. zachodziła pierwsza faza kształtowania się terminologii medycznej, polegająca na tym, że nazwy o charakterze terminów naukowych powstawały na podstawie słownictwa potocznego oraz określeń przejmowanych z łaciny.
  • W związku z rozwojem technologicznym w latach dwudziestych XX w. powstają pierwsze nazwy pojazdów lotniczych jako wynik procesów normalizacji i kodyfi kacji słownictwa specjalistycznego, w tym – słownictwa wojskowego.
***

Nauka – ontologia lingwistyczna – dyskurs naukowy i edukacyjny – język polski – termin – terminoznawstwo – terminologia: matematyczna, astronomiczna, geografi czna, gramatyczna, medyczna, lotnicza, wojskowa – zapożyczenia.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Kinga Geben : Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė, Justina Bružaitė-Liseckienė, Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija – Język litewski w gimnazjach litewskich, polskich i rosyjskich w Wilnie: kompetencja językowa, postawy, motywacja, Vilnius 2019Pobierz artykuł
  • Jolanta Kowalewska-Dąbrowska : Aneta Lewińska, „Dla orientacji kolegów spisałem…” O szkole w kronikach szkół wiejskich Pomorza z lat 1920–1989, Pelplin 2019.Pobierz artykuł

BIOGRAMY I WSPOMNIENIA