PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2015

W ZESZYCIE

 • Ogląd derywatów z segmentami bio- i eko- w ujęciu zdarzenia użycia językowego, należącego do teorii gramatyki kognitywnej Ronalda Langackera, dostarcza informacji na temat językowych sposobów ujmowania przez umysł poznający rzeczywistości nieznanej albo znanej, lecz interpretowanej w nowy sposób.
 • Analiza interakcji między firmami telekomunikacyjnymi a odbiorcami ich usług na platformie mikroblogowej Twitter ukazuje wpływ kanału komunikacji na formę i treść składanych skarg, które mają zarówno cechy skarg mówionych, jak i pisanych, a także komponenty wynikające ze sposobów funkcjonowania serwisu.
 • Rozwój technologii cyfrowych wpływa również na przekształcenia cech gatunkowych form kaznodziejskich, czego wynikiem jest m.in. kazanie w postaci mikrotekstu, spożytkowujące tryptyk jako schemat kompozycyjny.
 • Główne wskaźniki gramatyczności tekstu sprowadzają się do danych, które dotyczą jednostek należących do poziomu gramatycznego systemu, takich jak inne – niż podstawowe
 • formy fleksyjne i oparte na akomodacji związki składniowe, mniej istotne są tu natomiast błędy gramatyczne w związku z ich niewielką liczbą.
 • Przegląd najbardziej eksponowanych zasobów internetowych, które dotyczą kultury języka, nie napawa optymizmem, ponieważ zawierają one liczne błędy merytoryczne i językowe, zmniejszające ich wartość edukacyjną.
 • Upowszechnianie wiedzy o języku w Internecie odbiega od tradycyjnej popularyzacji nauki, jest mocno zanurzone w kulturze popularnej, artykuły mają charakter pretekstowy, a językoznawcy nie są ekspertami, lecz komentatorami.
 • Strony tematyczne poświęcone sprawom języka powstają m.in. na Facebooku; ich twórcy i animatorzy nie są językoznawcami, próbują w formie żartobliwej podejmować kwestie poprawnościowe i komentować zmiany językowe.
***

Słowotwórstwo – złożenia – tekst – kontekst – profi l semantyczny – elektroniczny kanał komunikacji – cechy gatunkowe – hybrydyzacja gatunkowa – technologie cyfrowe a przekaz kaznodziejski – mikrotekst – norma językowa – błąd językowy – gramatyczność tekstu – gramatyczny poziom systemu językowego – kultura języka w Internecie – formy upowszechniania wiedzy o języku w Internecie.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Krystyna Waszakowa : Zjawiska słowotwórcze w użyciu językowym (na przykładzie compositów z segmentami bio- i eko- w języku polskim)
 • Anna Tereszkiewicz : Skarga na Twitterze (sposoby wyrażania skarg przez klientów firm telekomunikacyjnych)
 • Renata Bizior : Mikrokazania tryptykowe – od gatunkowej hybrydy do antygatunku
 • Edward Łuczyński : Jak ustalać poziom gramatyczności wypowiedzi?
 • Marian Bugajski : Kultura języka w Internecie
 • Magdalena Steciąg : Populizacja wiedzy o języku na portalu Natemat.pl
 • Aleksandra Urzędowska : Poprawność językowa w Internecie (na przykładzie facebookowych fanpage’y)

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

 • Wanda Decyk-Zięba : Początki nauk dla narodowej młodzieży... Walentego Szylarskiego – pierwsza gramatyka języka polskiego napisana po polsku

RECENZJE

 • Hanna Makurat : Justyna Pomierska, Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii, Gdańsk 2013
 • Marta Piasecka : Halina Wiśniewska, Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach XVI–XVIII, Lublin 2013
 • Anna Wajda : Małgorzata Marcjanik (red. nauk.), Jak zwracają się do siebie Europejczycy, Warszawa 2013

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA