PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 6 / 2008

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Tomasz Nowak : O treściowej zawartości czasowników z segmentami argumentować i uargumentować
  • Aleksander Kiklewicz : Modalność aksjologiczna w tekście artystycznym (na przykładzie wartościowania osób w powieści Barbary Kosmowskiej Teren prywatny)
  • Krystyna Bojałkowska : Użycie form typu oglądawszy, zjedząc we współczesnym języku
  • Ewa Kaptur : Nazwy współczesnych kosmetyków
  • Patrycja Cieśla : Słownictwo środowiskowe pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Katarzyna Pardej : Wprowadzenie parametrów socjolingwistycznych do badań dialektologicznych

RECENZJE

  • Bożena Witosz : Ewa Jędrzejko, Składnia. Style. Teksty. Składniowe aspekty zróżnicowania i przemian polszczyzny XX wieku, Katowice 2005

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

  • Dorota Połowniak-Wawrzonek : Frazeologizmy – ktoś wstąpił a. wszedł z kimś w szranki, ktoś stanął z kimś w szranki a. w szrankach – we współczesnej polszczyźnie