PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2014

W ZESZYCIE

 • Glottodydaktyka języka specjalistycznego wymaga nowych podstaw teoretyczno- -lingwistycznych. Koncept – znaczenie kognitywne terminu, wyznaczające jego treść, może stanowić podstawę porównania międzyjęzykowego. Wprowadzenie go do glottodydaktyki jest uzasadnione ogólnojęzykowym wymiarem poznawczym.
 • Porównanie zapisów odnoszących się do słownictwa w Standardach wymagań egzaminacyjnych (SWE) z wytycznymi Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ) wskazuje na konieczność uzupełnienia katalogów tematycznych i pojęciowych SWE w zakresie ich szczegółowości.
 • Socjolekt polsko-argentyński przedstawicieli czterech pokoleń zbiorowości polonijnej cechuje m.in. występowanie interferencji argentyńskiej odmiany języka hiszpańskiego w warstwie fonetyczno-prozodycznej, gramatycznej i leksykalnej.
 • Zaolzie jest regionem wieloetnicznym i wielojęzycznym. Język polski i czeski oraz dialekt cieszyński są stosowane w różnych sytuacjach komunikacyjnych, co daje się zaobserwować również w życiu religijnym – w sytuacjach ofi cjalnych oraz w liturgii.
 • Realizacja projektu „Edycja elektroniczna Słownika wileńskiego” umożliwia nowe spojrzenie na liczebność i jakość zapożyczeń z języka angielskiego zarejestrowanych w tym leksykonie, charakterystycznych dla polszczyzny XIX w.
 • Zapisy polszczyzny alfabetem grażdańskim w wielojęzycznym słowniku Katarzyny II (XVIII w.) ukazują problemy jego redaktorów w odniesieniu do warstwy grafi czno-fonetycznej i leksykalno-semantycznej; ich analiza może stanowić przyczynek do opisu koncepcji panslawistycznych.
***

Glottodydaktyka – kontakt językowy i kulturowy – język polski poza granicami kraju – język Polonii – sytuacje komunikacyjne – wpływy języków obcych na polszczyznę – interferencje językowe – zapożyczenia leksykalne – leksykografia.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Bronisława Ligara : Semantyka terminu w perspektywie porównawczej: koncept, pojęcie czy signifié?
 • Anna Seretny : Standaryzacja wymagań leksykalnych w glottodydaktyce polonistycznej – znajomość słownictwa jako parametr oceny stopnia biegłości językowej
 • Marta Guillermo-Sajdak : Język hiszpański – język argentyński – język polski. Charakterystyka socjolektu polsko-argentyńskiego
 • Tereza Ondruszová : Język w życiu religijnym na Zaolziu
 • Małgorzata B. Majewska, Wiesław Morawski : Zapożyczenia angielskie w Słowniku wileńskim
 • Marcin Jakubczyk : Polszczyzna grażdańska w słowniku carycy Katarzyny II

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

 • Marcin Będkowski : Grzegorz Knapiusz, Thesaurus polono-latino-graecus, Kraków 1621

RECENZJE

 • Alicja Nowakowska : Anna Bochnakowa (red.), Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, Kraków 2012
 • Elżbieta Janus : Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Anna Sułkowska (red.), Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na przykładzie „Pons. Duży Słownik” i „Langenscheidt Słownik Partner”, Szczecin 2012

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA