PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 1 / 2018

W ZESZYCIE

Artykuły zamieszczone w tym zeszycie poświęcamy pamięci Doktor Krystyny Długosz-Kurczabowej zmarłej 14 września 2016 r. – historykowi języka, nauczycielowi akademickiemu, propagatorce wiedzy o języku polskim.

***
 • K. Długosz-Kurczabowa przedmiotem swych badań dialektologicznych uczyniła gwarę rodzinnego Zagnańska w szerokiej perspektywie czasowej, ukazując jej przemiany w okresie ponad pięćdziesięciu lat.
 • W pracach dotyczących słowotwórstwa diachronicznego K. Długosz-Kurczabowa podejmowała problematykę funkcji formantów, adaptacji formantów obcego pochodzenia oraz wzbogacania leksyki w wyniku derywacji słowotwórczej.
 • Słownictwo stanowiło jeden z głównych obszarów badawczych K. Długosz-Kurczabowej w obrębie historii języka – należy tu wymienić studia etymologiczne, onomastyczne, o słownictwie dawnym i leksyce zanikającej.
 • W pracach poświęconych językowi religijnemu K. Długosz-Kurczabowa szczególną uwagę zwracała na współdziałanie w funkcjonowaniu tych tekstów autora (kreatora), odbiorcy (czytelnika) i teologa (interpretatora), tworząc indywidualną autorską koncepcję lingwistyki biblijnej.
 • Etymologia stanowiła szczególne pole zainteresowań K. Długosz-Kurczabowej; ich rezultatem są m.in. trzy publikacje książkowe o charakterze słowników, zróżnicowane metodologicznie i materiałowo.
 • Przez ponad czterdzieści lat (1962–2005) K. Długosz-Kurczabowa prowadziła zajęcia z językoznawstwa historycznego na Uniwersytecie Warszawskim; wykształciła wiele pokoleń polonistów, była współautorką podręczników akademickich.
 • Działalność w Towarzystwie Kultury Języka stwarzała K. Długosz-Kurczabowej sposobność do bycia z innymi i działania na rzecz kultury polszczyzny przez lat pięćdziesiąt (od 1966 r., kiedy wstąpiła do TKJ).
***

Krystyna Długosz-Kurczabowa – Towarzystwo Kultury Języka – słowotwórstwo diachroniczne – dialektologia – leksykologia historyczna – etymologia – lingwistyka biblijna – język religijny – kultura języka polskiego.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Wanda Decyk-Zięba : Studia Krystyny Długosz-Kurczabowej nad gwarą zagnańską
 • Alina Kępińska : Słowotwórstwo w badaniach Krystyny Długosz-Kurczabowej
 • Ewelina Kwapień : Krystyna Długosz-Kurczabowa i jej badania nad historią języka
 • Izabela Winiarska-Górska : Lingwistyka biblijna w ujęciu Krystyny Długosz-Kurczabowej
 • Halina Karaś : Etymologia w dorobku naukowym i popularyzatorskim Krystyny Długosz-Kurczabowej
 • Izabela Stąpor : Dydaktyka i popularyzacja wiedzy o języku polskim w dorobku doktor Krystyny Długosz-Kurczabowej
 • Józef Porayski-Pomsta : Doktor Krystyna Długosz-Kurczabowa i jej działalność w Towarzystwie Kultury Języka

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

 • Marcin Jakubczyk : Pierwsza „akademicka” gramatyka języka francuskiego po polsku – Klucz do języka francuskiego... B.K. Malickiego

RECENZJE

 • Katarzyna Sornat : Tomasz Korpysz, Anna Krasowska (red.), Komizm historyczny, Warszawa 2016
 • Agnieszka Kołodziej : Henryk Jaroszewicz, Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, Wrocław 2016

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

 • Dorota Połowniak-Wawrzonek : Dorota Połowniak-Wawrzonek: Stałe związki wyrazowe ktoś wypowiedział wojnę (komuś a. czemuś), wypowiedzenie wojny (komuś a. czemuś)

SŁOWA I SŁÓWKA