PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Maria Borejszo : Obraz świętego Józefa w kolędach polskich XVII i XVIII wieku (na materiale tzw. Kantyczek karmelitańskich)
  • Ewelina Kwapień : Słowotwórstwo rzeczowników polskich w XIX wieku
  • Izabela Kępka : Aksjologiczny wymiar walki duchowej w języku kazań ks. Hieronima Kajsiewicza (1812–1873)
  • Małgorzata B. Majewska : Projekt dygitalizacji Słownika języka polskiego wydanego w 1861 roku w Wilnie
  • Yordanka Ilieva-Cygan : Czasownik zażyć (się) w dziejach języka polskiego i bułgarskiego (analiza leksykograficzna)

JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ

  • Kinga Geben : Sytuacja językowa Polaków wileńskich
  • Anna Czeniek : Stosunek uczniów Polskich Szkół Sobotnich w Wielkiej Brytanii do sprawności pisania

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA