PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2006

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Krystyna Waszakowa : O nowych pracach Czeskiej Akademii Nauk poświęconych neologizmom
  • Tomasz Nowak : Semantyczno-składniowy opis fraz przyimkowo-nominalnych zawierających wyrażenia w głębi i w obrębie
  • Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic : Badania nad wpływem języka angielskiego na polszczyznę mówioną młodego pokolenia Polaków (19–35 lat)
  • Józef Jaworski : Leksyka konspiracyjna w okresie powstania kościuszkowskiego (na podstawie tekstów publicystycznych)

JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ

  • Alina Szulgan : Język polski starszego pokolenia polonijnego w Krzemieńcu na Ukrainie

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Mirosław Bańko : Wojciech Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole 2005
  • Magdalena Zawisławska : Inna Bielajeva, Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim, Warszawa 2005
  • Jolanta Kowalewska-Dąbrowska : Ewa Rogowska-Cybulska, Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), Gdańsk 2005

SŁOWA I SŁÓWKA