PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2003

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Leon Zaręba : Kilka refleksji na temat COUP w perspektywie porównawczej francusko-polskiej
 • Jacek Perlin : Czas teraźniejszy w funkcji przyszłego w polszczyżnie. Szczegółowe warunki semantycznej neutralizacji czasowo-aspektowej
 • Włodzimierz Moch : Biała dama z zielonym panem, czyli słownictwo narkotykowe a tabu dzisiaj
 • Julia Mielczarek : Budowa słowotwórcza i znaczenie nazw środków psychotropowych w opowiadaniu Stanisława Lema Kongres futurologiczny
 • Paweł Paziak : Od życia po śmierć - konotacje semantyczne serca w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Anna Śledź : Przerywnik czy wykrzyknik? Analiza składniowa i semantyczna pewnych użyć słów uważanych za wulgarne

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Ewa Siatkowska : Im Wettstreit der Werte. Sorbische Sprache, Kultur und Identitat auf demWeg ins 21. Jahrhundert Bautzen/Budziszyn 2003

RECENZJE

 • Alexandra Julia Bata : Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego pod redakcją naukową Hanny Jadacklej, t. 1-2
 • Jarosław Łachnik : Iwona Burkacka: Porównawcza analiza gniazdowa wybranych leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Wielki książę litewski
 • Niestudent