PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 6 / 2015

W ZESZYCIE

 • Stylistyczne środki prasowe odnoszą się na ogół do wydarzeń aktualnych. Analizowane metafory, porównania i alegorie obrazują mentalność Europejczyków, w tym szczególnie polskich komentatorów zdarzeń, które zachodziły w polityce europejskiej przełomu lat 2011 i 2012.
 • Zjawisko dwujęzyczności imigrantów w Polsce jest wynikiem zachodzących współcześnie w Europie procesów migracyjnych. Relatywnie najczęściej występuje wśród nich dwujęzyczność niepełna i dominująca, która na ogół łączy się z dwukulturowością.
 • Metaforyka, opierająca się na opozycji ciepło : zimno, w komentarzach na temat stosunków politycznych między państwami jest skonwencjonalizowana i wykazuje liczebną dysproporcję wykładników odnoszących się do wartościowania pozytywnego i negatywnego oraz zmian przedstawianych sytuacji.
 • Językowy obraz wody we frazeologii i paremiologii czeskiej oraz polskiej opiera się na symbolice wynikającej z codziennych obserwacji, praktycznego zastosowania wody oraz zagrożeń, które niesie; symbolika kulturowa w niewielkim stopniu jedynie wpływa na kształtowanie się tego obrazu.
 • Współcześni użytkownicy polszczyzny w różnym stopniu znają polskie nazwy świąt katolickich, co uzależnione jest od ich wieku oraz rangi święta; do najbardziej znanych nazw należą: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Trzech Króli, Zaduszki / / Dzień Zaduszny, Boże Ciało, Niedziela Palmowa, Środa Popielcowa.
 • Przekształcenia utartych związków wyrazowych często służą wywoływaniu efektu komizmu. Występują tu różne typy modyfikacji, uzależnione od częstości innowacji oraz semantyki przekształconych związków.
***

Stylistyczne środki prasowe – metafora – porównanie – alegoria – językowy obraz świata – frazeologia – paremiologia – dwujęzyczność – dwukulturowość – kompetencja językowa – kompetencja kulturowa.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Grażyna Zarzycka : Metaforyczne obrazowanie spraw europejskich i polskich w dyskursie prasowym w okresie kryzysu strefy euro w polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
 • Anita Wiaderek : Dwujęzyczność, dwukulturowość, narodowa i kulturowa identyfikacja na przykładzie cudzoziemców mieszkających w Polsce
 • Bartłomiej Maliszewski : Opozycja ciepło : zimno w opisie politycznych relacji międzynarodowych
 • Joanna Treska : Językowy obraz wody we frazeologii oraz paremiologii polskiej i czeskiej
 • Małgorzata Dawidziak-Kładoczna : Nazwy świąt katolickich w świadomości współczesnych użytkowników polszczyzny
 • Ewa Kozioł-Chrzanowska : Komiczne przekształcenia utartych związków wyrazowych

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

 • Magdalena Zawadzka : Compendiosa linguae Polonicae institutio Jana Karola Woyny. Pierwsza gramatyka języka polskiego autorstwa Polaka

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Jerzy Białomyzy : Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kontynuacja badań Oskara Kolberga w Polsce północno-wschodniej”, Olecko, 8 maja 2014 r.

RECENZJE

 • Władysław T. Miodunka : Michał Głuszkowski, Socjologia w badaniach dwujęzyczności. Wykorzystanie teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem, Toruń 2013
 • Renata Dźwigoł : Magdalena Puda-Blokesz, Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim (na materiale leksykografi i XX i XXI w.), Kraków 2014

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA