PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2005

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Piotr Żmigrodzki, Ewa Ulitzka, Tomasz Nowak : O świadomości leksykograficznej kandydatów na polonistów (na podstawie badań ankietowych)
  • Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka : Koncepcja Przewodnika po trudnych miejscach polszczyzny, czyli leksykonu przeznaczonego dla cudzoziemców
  • Alina Kępińska : Fleksja i składnia liczebników w Rozmyślaniu przemyskim - łączliwość z rzeczownikiem, cz. 2
  • Marek Kaszewski : Z problematyki opisu szesnastowiecznej kategorii nomina instrumenti (wyrazy motywowane i niemotywowane)
  • Joanna Zaucha : Wstępna charakterystyka semantyczna wybranych znaczeń przymiotnika równy
  • Marcin Lewandowski : Człowiek w językowym obrazie świata subkultury punków

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Bożena Witosz : Maria Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004
  • Józef Porayski-Pomsta : Akwizycja językowa w świetle językoznawstwa kognitywnego, pod red. Ewy Dąbrowskiej i Wojciecha Kubińskiego, Kraków 2003