PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 10 / 2009

W ZESZYCIE

  • Prasa i język tekstów prasowych podlegają zmianom. Zachodzi jednak pytanie, jakie jest tempo tych zmian i ich zakres. W odniesieniu do mijającego dwudziestolecia zmiany dają się zauważyć m.in. w warstwie leksykalnej, ale nie decydują one o nowej jakości języka w prasie.
  • W wieku XVII i XVIII w szerokim obiegu funkcjonowała prasa rękopiśmienna, której odbiorcami byli przedstawiciele magnaterii, dostojnicy kościelni, zamożniejsza szlachta oraz reprezentanci władz miejskich. Te zróżnicowane tematycznie i językowo teksty stanowią ciekawe źródło do badań polszczyzny epoki Baroku.
  • Najnowszą formę funkcjonowania prasy prezentują teksty publikowane w Internecie. Łączą one cechy języka prasy tradycyjnej z innowacjami typowymi dla języka Internetu. Jedną z nich jest modna ostatnio cząstka -gate o nieustabilizowanym jeszcze znaczeniu i formie pisowniowej.
  • Jednym z gatunków wypowiedzi prasowej jest reportaż. Jest to zarazem gatunek pograniczny, mający szerszy zakres występowania w literaturze użytkowej i pięknej. Analiza pragmatyczno-stylistyczna pozwala na określenie rejestru środków językowych charakteryzujących ten gatunek.
  • Wzorcom gatunkowym podlegają także, a może – przede wszystkim, teksty urzędowe. Ważny społecznie jest wzorzec aktu notarialnego, gdyż ten tekst zapewnia stronom gwarancję praworządności i materialnego bezpieczeństwa. Decydują o tym cechy strukturalne, pragmatyczne, kognitywne i stylistyczne dokumentu.
***

Prasa – język prasy – rękopiśmiennictwo – język epoki Baroku – język Internetu – innowacje językowe – gatunek wypowiedzi – wzorzec wypowiedzi – językowa norma gatunkowa – reportaż – tekst urzędowy – akt notarialny

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA

BIBLIOGRAFIA

  • Jadwiga Latusek : Przegląd polskich prac i czasopism językoznawczych ogłoszonych drukiem w 2008 roku