PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 7 / 2020

W ZESZYCIE

  • Metafory książki, przedstawiane przez wydawców w paratekstach na okładkach publikacji, stanowią istotny składnik strategii zachęcania czytelnika do lektury – mają pobudzić jego intelekt, zaangażować go emocjonalnie, a także zwrócić jego uwagę na wartości poznawcze, jakie niesie wiedza.
  • Wśród polskich rzeczowników odprzymiotnikowych najbardziej produktywny jest współcześnie model afiksalno-paradygmatyczny, a w dalszej kolejności sytuują się derywaty paradygmatyczne oraz derywaty alternacyjno-redukcyjno-afiksalno-paradygmatyczne.
  • Derywaty utworzone od podstaw typu szacunek służą we współczesnej polszczyźnie potocznej manifestowaniu różnych postaw i uczuć, z których jedynie część odpowiada semantycznie profilowi tego rzeczownika, oddając w większości uczucie aprobaty albo inicjując bądź kończąc wypowiedzi.
  • Nowe teorie lingwistyczne przeciwstawiają niejako nominację leksykalną konceptualizacji, a znaczenie leksykalne – konceptowi, jednakże kategorie klasycznej lingwistyki, a zwłaszcza kategoria znaczenia, w dalszym ciągu są istotne w opisie zachodzących w umyśle procesów przetwarzania informacji.
  • Dyskurs prawny powinna cechować jednolitość semantyczna stosowanych terminów, ale na przykładzie wyrażeń związanych z czynnością seksualną można stwierdzić ich dwubiegunowość pragmatyczną (czyn niedozwolony : dobro chronione prawem), co świadczy o nieustaleniu ich spójności jurysdykcyjnej i doktrynalnej.
  • Felieton jest tą formą wypowiedzi dziennikarskiej, która umożliwia jego autorowi wyrażanie własnych emocji, w wypadku tekstów Tomasza Raczka służy temu stosowanie skontrastowanych opisów, wartościujących metafor oraz anglicyzmów, za pomocą których są prezentowane osobowości medialne.
  • Paremiografia adresowana do najmłodszych odbiorców jest zawarta w wydawnictwach obejmujących zbiory przysłów, które mają postać słowników, zbiorów opowiadań, rymowanek czy wierszyków; w zróżnicowany sposób traktują one opis znaczeń paremii i kontekst ich występowania.
***

Współczesna polszczyzna – paratekst edytorski – strategie perswazyjne – słowotwórstwo – rzeczowniki odprzymiotnikowe – neologizm słowotwórczy – znaczenie leksykalne – koncept – dyskurs prawny – terminologia – felieton – językowe środki ekspresji – paremiografia dla dzieci.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

RECENZJE

  • Stanisław Dubisz : Marcin Bielski, Kronika, to jest historyja świata, opracowali: Dariusz Śnieżko, Dorota Kozaryn, przy współudziale Eleny Karczewskiej, Szczecin 2019, t. I–III, ss. 498 + 640 + 586Pobierz artykuł

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW