PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2014

W ZESZYCIE

 • Problematyka genologiczna jest przedmiotem zainteresowania kilku dyscyplin naukowych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, medioznawstwo, biblistyka, folklorystyka, fi lmoznawstwo, teatrologia, muzykologia). Wynika z tego podstawowe pytanie – czy możliwe jest opracowanie ogólnej teorii gatunku w obrębie zintegrowanych badań nad komunikacyjną aktywnością ludzi?
 • Pojęcie dyskursu może być spożytkowane w badaniach nad historyczną ewolucją form generycznych, umożliwia ukazanie obrazu zmian gatunków w kontekście kulturowym, pozwala ujrzeć gatunki internetowe jako kolejny etap form istniejących wcześniej.
 • Reportaż literacki łączy cechy gatunków publicystycznych i artystycznych, oddziałuje w wyniku łączenia faktów z obrazowością i oryginalnością formy językowej. W tym wypadku stylotwórczy charakter ma słownictwo ekspresywne (m.in. melioratywne, rubaszne, ironiczne, pobłażliwe, pogardliwe, wulgarne).
 • Osobliwości gatunkowe tekstów publikowanych na profi lach stacji radiowych i telewizyjnych na płaszczyźnie mikroblogowej Twitter zależą od szeregu czynników, m.in. od ograniczenia postów do 140 znaków, co determinuje określone strategie retoryczne i dyskursywne oraz formę wpisów.
 • Termin gatunek mowy bywa często używany bez należytej troski o sprecyzowanie jego zakresu znaczeniowego. W związku z tym powstają pytania o granice odniesienia tego terminu.
***

Genologia – teoria dyskursu – gatunek mowy – dyskurs – gatunki dziennikarskie – gatunki internetowe – romans – reportaż podróżniczy – reportaż literacki.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Maria Wojtak : Sporne i bezsporne problemy współczesnej genologii
 • Artur Rejter : The issues of speech genre transformations against the discourse theory
 • Urszula Sokólska : Leksyka emotywna jako element kreacji świata w reportażu literackim
 • Anna Tereszkiewicz : Charakterystyka gatunkowa i funkcjonalna wpisów medialnych na Twitterze
 • Mariola Wołk : Czy głupoty są gatunkiem mowy? Eksperyment i refleksja

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

 • Ewa Ulitzka : Halina Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 1994–2005

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

 • Alina Kępińska : Polonicae grammatices institutio Piotra Statoriusa-Stojeńskiego

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Beata Kiszka : Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice”, Katowice, 14–15 listopada 2013 r.

RECENZJE

 • Beata K. Jędryka : Ewa Lipińska, Anna Seretny, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego, Kraków 2013
 • Helena Sojka-Masztalerz : Tetiana Melnyczuk, Antroponimy w ukrainśko-polśkij miżmownij komunikacji, Użgorod 2013

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA

BIOGRAMY I WSPOMNIENIA