PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2017

W ZESZYCIE

 • W internetowym spamie dokonywane są różnego typu zabiegi manipulacyjne, m.in. takie jak: informacje o okazji, rzekome dopełnienie formalności, udawana kontynuacja kontaktu, listy budzące niepokój, uprzedzenie podejrzeń, obietnice zysków finansowych; prowadzą one do zakłóceń komunikacyjnych.
 • Odpowiedzi firm telekomunikacyjnych na skargi i zażalenia publikowane w serwisie mikroblogowym Twitter służą przede wszystkim tworzeniu i umacnianiu wizerunku danej firmy; podporządkowane są one określonym strategiom komunikacyjnym.
 • W Internecie strategie perswazyjne i marketingowe mogą dotyczyć nawet tak nietypowego towaru jak Biblia, co jest widoczne w odwydawniczych i oddystrybucyjnych paratekstach reklamujących jej edycje.
 • Kategoria dialogowości przysługuje wszystkim tekstom – w tym także ulotkom wyborczym; jej wykładnikami są: zwroty adresatywne, formy z tzw. my inkluzywnym, czasowniki w 2. os. l.p. trybu rozkazującego, oficjalne formy grzecznościowe, zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, wypowiedzenia pytajne.
 • We współczesnej frazeologii polskiej występuje szereg jednostek znajdujących genezę we wpływach starożytnej kultury grecko-rzymskiej; są to z jednej strony jednostki antyczne realnie (np. puszka Pandory), z drugiej zaś – jednostki antyczne tylko genetycznie (np. o wilku mowa).
 • W okresie zaborów zapożyczenia podlegały wnikliwej ocenie, ponieważ polszczyzna była podstawą narodowej identyfikacji; oceniano je ze względu na kryteria: narodowe, wystarczalności, systemowe, ekonomiczności, uzualne, autorytetu kulturalnego, literacko-autorskie, funkcjonalne, tradycji.
***

Spam i jego typy – list elektroniczny – komunikacja elektroniczna – Twitter – mikroblog – skarga – akt przeproszenia – pragmalingwistyka – paratekst – reklama – dialogowość – ulotka wyborcza – frazeologia – leksyka – zapożyczenia – norma – kryteria ocen normatywnych.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Alina Naruszewicz-Duchlińska : Typy manipulacji językowych stosowanych w spamie
 • Anna Tereszkiewicz : Przykro nam to słyszeć :( – reakcje firm telekomunikacyjnych na skargi i zażalenia klientów publikowane w serwisie Twitter
 • Małgorzata Nowak : Słowo Boże jako towar. O sposobach przedstawiania i reklamowania w Internecie współczesnych edycji Biblii
 • Grzegorz Majkowski : Dialogowość w ulotce wyborczej
 • Magdalena Puda-Blokesz : Frazeologia (nie)antyczna na co dzień
 • Magdalena Hawrysz : Kryteria oceny zapożyczeń w XIX wieku (na marginesie książeczki Józefa Blizińskiego Barbaryzmy i dziwolągi językowe)

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

 • Aleksandra Żurek : Gramatyka współczesnej polszczyzny kulturalnej w zarysie Zenona Klemensiewicza

RECENZJE

 • Ewa Woźniak : Agnieszka Sieradzka-Mruk, „Radość i nadzieja. Smutek i trwoga” w drodze krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Kraków 2016
 • Anna Jaworska : Halina Wiśniewska, Polszczyzna w utworach Elżbiety Drużbackiej poetki saskiej (1698–1765): rozważania lingwistyczno-kulturowe, Lublin 2016

SŁOWA I SŁÓWKA