PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2005

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Witold Mańczak : Wymowa słowa nauka
  • Joanna Koœścierzyńska : Zaimki anaforyczne jako kwantyfikatory czasowe. Analiza semantyczna leksemów wówczas, podówczas, ówcześnie, ówczesny
  • Alina Kępińska : Fleksja i składnia liczebników w Rozmyślaniu przemyskim - łączliwość z rzeczownikiem, cz. 1. Liczebniki główne dwa - cztery
  • Bożena Rejakowa : Ideał kobiecego ciała z perspektywy tekstów o modzie
  • Piotr Tomaszewski : O niektórych elementach morfologii polskiego języka migowego: zapożyczenia (cz. 2)

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Jolanta Mędelska : Henryka Sokołowska, Wielojęzyczność a umiejętności komunikacyjne uczniów szkół polskich na Litwie, Warszawa - Wilno 2004