PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2022

W ZESZYCIE

  • Popularność prostego języka w Polsce rośnie. Ankiety przeprowadzane wśród uczestników szkoleń dotyczących prostego języka wskazują na duże zainteresowanie, ale też różne potrzeby odbiorców – od bardzo ogólnych po szczegółowe. Zarówno odpowiedzi ankietowanych, jak i wyniki badań naukowych świadczą o potrzebie kompleksowego podejścia do tekstu oraz stawiają odbiorcę w centrum prac nad prostym językiem.
  • Ruch prostego języka jest obecny nie tylko w administracji publicznej, także w bankach, firmach usługowych i przedsiębiorstwach. Urzędy podejmują działania związane z wprowadzaniem idei prostego języka. Zauważyć można korzyści wynikające z jej wdrażania, ale także trudności.
  • Badania przeprowadzone wśród odbiorców komunikatów banku pokazują, że użytkownicy polszczyzny cenią formuły grzecznościowe, uprzejmość oraz poprawność graficzną, a także zwracają uwagę na inkluzywność języka pod względem płci. Zajęcia prowadzone w środowisku akademickim Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące upraszczania komunikacji bankowej potwierdziły przydatność wprowadzenia zagadnienia prostego języka do dydaktyki polonistycznej.
  • Przekazy użytecznościowe, takie jak ogłoszenia o pracę, wymagają wprowadzenia zasad prostego języka. Zauważyć można ogłoszenia sformułowane dawnym nieprostym sposobem pisania tekstów, tradycyjnym prostym językiem oraz współczesnym prostym językiem. We właściwym budowaniu komunikatów mogą pomóc: struktura głęboka tekstu, semantyka i pragmatyka odbiorcy / odbiorczyni, strategia poznawczo-komunikacyjna zwana naturalnym porządkiem rzeczy.
  • W ciągu ostatniego dziesięciolecia w wielu środowiskach podejmowane są różne działania, by do komunikacji w urzędzie, w banku, w przychodni wprowadzić standardy prostej polszczyzny. Tym inicjatywom towarzyszy refl eksja naukowa.
  • Wydana w roku 1854 gramatyka języka polskiego Andrzeja Sztochla miała – co autor zaznaczył w tytule – charakter historyczno-krytyczny. Autor przedstawia współczesne fakty językowe w perspektywie historycznej oraz dokonuje krytycznego rozbioru rozstrzygnięć swoich poprzedników.
***

Prosty język – prosta polszczyzna – deklaracja prostego języka – efektywna komunikacja – komunikacja urzędowa – język w urzędzie – komunikacja w banku – ogłoszenia o pracę – Jasnopis – Logios – empatia – nadawca–odbiorca – naturalny porządek rzeczy – dydaktyka uniwersytecka – gramatyki języka polskiego – Andrzej Sztochel.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

SŁOWA I SŁÓWKA

BIOGRAMY I WSPOMNIENIA