PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Stanisław Dubisz, Piotr Sobotka : Informacja diachroniczna w badaniach współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakresu leksykografii i etymologii)
  • Rafał Zarębski : Przyczyny i skutki obecności afiksów obcego pochodzenia w dziejach polszczyzny
  • Agnieszka Ewa Piotrowska : Historia czasownika zaglądać i jego derywatów w języku polskim (na materiale słownikowym)
  • Elżbieta Krasnodębska : Denominalne odnarzędziowe nazwy osobowe w polszczyźnie XVI wieku
  • Patrycja Cieśla : Eponimy związane ze słownictwem dotyczącym broni i uzbrojenia
  • Krystyna Maksymowicz : Z badań nad słownictwem religijnym w Żywotach świętych Stárego y Nowego Zakonu... Piotra Skargi

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Marta Piasecka : Władysław Lubaś, Polityka językowa, Opole 2009
  • Katarzyna Szumotalska : Robert Dębski, Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji, Kraków 2009

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

  • Ewa Rudnicka : Trochę o pierniku, trochę o wiatraku, czyli – co ma wiatr do wełny

SŁOWA I SŁÓWKA