PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2020

W ZESZYCIE

 • W latach 1970–2018 rozwinęły się badania socjolingwistyczne dotyczące polszczyzny w świecie, bilingwizmu polsko-obcego, wielojęzyczności oraz nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego, co dobrze korespondowało z rozkwitem glottodydaktyki polonistycznej.
 • Wielojęzyczna młodzież polskiego pochodzenia na Litwie i Ukrainie różnicuje używanie języków (polskiego, litewskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) w zależności od sytuacji komunikacyjnej i celów wypowiedzi; język rosyjski jest uznawany przez respondentów za najbardziej ekspresywny kod językowy.
 • Rejestry partykuł polskich w podręcznikach do nauczania jpjo, na listach leksyki przydatnej glottodydaktycznie i w słownikach dla cudzoziemców są różne; motywuje to postulat opracowania kompendium, obejmującego opis semantyczny, składniowy i pragmatyczny zbioru partykuł dla celów glottodydaktycznych.
 • Egzaminy certyfi katowe ze znajomości jpjo stanowią sprawdzian skuteczności metod glottodydaktyki polonistycznej. W ciągu kilkunastu lat ich trwania zwiększyła się liczba, aspiracje i predyspozycje zdających; jednym z wyznaczników tego stanu jest zwiększenie się efektywności egzaminu na poziomie C1.
 • Na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu w porozumieniu z Uniwersytetem Warszawskim powstał ośrodek prowadzący nowatorskie studia polonistyczno-ekonomiczne o nowoczesnych podstawach programowych, stanowiący nowy etap glottodydaktyki polonistycznej w Chinach.
 • Polskie i niemieckie nieprofesjonalne słowniczki zanikłej już gwary mazurskiej wzbogacają materiały słowników opracowywanych przez językoznawców, świadczą o trwaniu tradycji kultury tego regionu w Polsce i za granicą oraz o zaznaczającej się tendencji do swego rodzaju rewitalizacji systemów gwarowych.
***

Język polski w świecie – badania zbiorowości polonijnych – wielojęzyczność środowisk polskiego pochodzenia na Litwie i Ukrainie – kompendia glottodydaktyczne – certyfi kacja znajomości języka polskiego jako obcego – glottodydaktyka polonistyczna w kraju i za granicą – dawna leksyka gwarowa i jej rewitalizacja w nieprofesjonalnych słowniczkach w Polsce i w Niemczech.
Red

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Władysław T. Miodunka : Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, część III: Badania zbiorowości polonijnych, ich języka i kultury, bilingwizmu polsko-obcego oraz nauczania polszczyzny w świecie w latach 1970–2018.Pobierz artykuł
 • Kinga Geben, Maria Zielińska : Funkcja ekspresywna języka rosyjskiego w wielojęzycznym środowisku młodzieży szkół polskich na Litwie i Ukrainie.Pobierz artykuł
 • Marta Piasecka : Partykuły w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Na materiale podręczników i słowników przeznaczonych dla uczących się języka polskiego jako obcego.Pobierz artykuł
 • Anna Domańska : Poziom efektywnej biegłości użytkowej – kto mierzy się z poziomem C1 na państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego?Pobierz artykuł
 • Piotr Kajak : Polish+. Program nowych studiów polskich na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu.Pobierz artykuł
 • Dorota Krystyna Rembiszewska : „Zmierzch bezpowrotny?” O gwarze mazurskiej we współczesnych nieprofesjonalnych słownikach gwarowych.Pobierz artykuł

RECENZJE

SŁOWA I SŁÓWKA