PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 6 / 2021

W ZESZYCIE

  • Na rozwój logopedii w Uniwersytecie Warszawskim wpłynęły badania takich językoznawców jak Jan Baudouin de Courtenay, Tytus Benni, Witold Doroszewski, Halina Koneczna, Irena Styczek, co w konsekwencji doprowadziło do powstania różnych form kształcenia logopedów na Wydziale Polonistyki UW.
  • Ruchy migracyjne, które objęły cały obszar Europy, spowodowały stopniowe, ale stałe zmiany w jednojęzycznym społeczeństwie Polski; ich wynikiem jest potrzeba wypracowania standardów postępowania logopedycznego w odniesieniu do dzieci dwujęzycznych.
  • Współcześnie prowadzone badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowych wykazują, że w autyzmie zachodzą nieprawidłowe procesy neurorozwojowe, które powodują nietypową budowę mózgu, nietypową jego aktywność oraz zmiany strukturalne i funkcjonalne.
  • W literaturze logopedycznej funkcjonuje szereg terminów na określenie osób z autyzmem, normą powinno być unikanie nazw nacechowanych stereotypowym myśleniem na temat tych osób, a specjalistów w szczególności powinno cechować neutralne, obiektywne i rzetelne podejście do autyzmu.
  • W polskiej literaturze przedmiotu niewiele jest opracowań dotyczących choroby Alzheimera o wczesnym początku; przeprowadzone studium przypadku wykazuje jej skutki w postaci deficytów w zakresie aktualizacji wyrazów, fluencji, rozumienia złożonych konstrukcji, czytania ze zrozumieniem i pisania.
***

Logopedia – dwujęzyczność dzieci – postępowanie diagnostyczne – zaburzenia mowy – mowa w autyzmie – mózgowe korelaty mowy w autyzmie – nazewnictwo osób z ASD – choroba Alzheimera o wczesnym początku.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

LUFCIK JĘZYKOZNAWCZY