PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 7 / 2017

W ZESZYCIE

 • Rozwój językoznawstwa, w tym – szczególnie – lingwistyki normatywnej, jest warunkowany względami natury praktycznej, a głównym celem badań jest ochrona języka. W Polsce wyraźne jest traktowanie języka jako dobra społecznego oraz – nacechowane emocjonalnie – łączenie starań o jego poprawność z walką za ojczyznę.
 • Norma językowa stanowi jeden z podstawowych problemów stylistyki i socjolingwistyki, a także ogólnej teorii języka. Tradycyjnie norma ujmowana jest aksjologicznie i preskrypcyjnie, w ujęciu funkcjonalnym zaś jest traktowana jako jedna ze społecznych odmian języka, jako swego rodzaju interstyl.
 • Norma językowa podlega ewolucji zarówno w komunikacji językowej, jak i w opisach słownikowych, które jednak często nie uwzględniają zmian najnowszych, czego przykłady szczególnie często są odnotowywane w wypadku normy leksykalnej; może to mieć istotny wpływ na interpretację zjawisk pozajęzykowych.
 • Komunikacja niewerbalna służy ważnym funkcjom, szczególnie wyrażaniu emocji i kierowaniu wrażeniami. Zwiększająca się ostatnio dynamika wypowiedzi dziennikarzy prowadzących serwisy informacyjne może niekorzystnie wpływać na prozodię, ekspresję mowy, logikę wypowiedzi oraz kontur intonacyjny przekazu.
 • Jedną z metod uczenia się języka polskiego jako obcego jest czytanie tekstów artystycznych w języku polskim oraz w języku pierwszym ucznia, co wymaga od niego przyjęcia strategii, które umożliwiają mu zwiększanie możliwości rozumienia tekstu oraz zapamiętywania występujących w nim słów i struktur gramatycznych.
***

Językoznawstwo normatywne – historia językoznawstwa – norma językowa – norma aksjologiczna – norma preskrypcyjna – norma funkcjonalna – norma leksykalna – opis leksykografi czny a norma – dynamika wypowiedzi a normy wymówieniowe – czytanie jako metoda uczenia się języka polskiego jako obcego.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Marian Bugajski : O tradycjach językoznawstwa normatywnego
 • Aleksander Kiklewicz : Norma językowa w gramatykach funkcjonalnych
 • Jolanta Piwowar : Jak współcześnie mielemy, czyli kilka uwag o wystarczalności opisu znaczenia leksykalnego w słownikach języka polskiego
 • Jagoda Bloch : Zawartość dynamiki w dynamicznym serwisie informacyjnym
 • Anna Wajda : Uczenie (się) przez czytanie w dwóch językach

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Józef Porayski-Pomsta : Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kultury Języka w latach 2014–2016
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Kultury Języka z dnia 31.03.2017 r.

RECENZJE

 • Stanisław Dubisz : Halina Zgółkowa, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2010–2015. Listy frekwencyjne, Poznań 2016

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW