PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2013

W ZESZYCIE

 • Granice teorii kultury języka rozszerzają się współcześnie pod wpływem pragmatyki, co z kolei negatywnie wpływa na poziom językowej kompetencji komunikacyjnej m.in. w mediach i w szkole.
 • Moda językowa jest zjawiskiem trwałym, mającym źródła przede wszystkim w publikatorach; jej zmienność znajduje wykładniki w rejestrach modnych jednostek i ich kwalifi kacji stylistycznej.
 • Synkretyzm mianownika i biernika prowadzi do dwuznaczności konstrukcji składniowych typu rury przedziurawiły dzieci, ponieważ szyk nie pełni w nich funkcji dystynktywnej; stąd wniosek, że należy ich unikać.
 • Zakres konstrukcji składniowych z przyimkiem dla poszerza się mimo braku ich akceptacji przez normę językową, co znajduje przyczyny zarówno we wpływach obcojęzycznych, jak w zmianach struktury składniowej polszczyzny.
 • Rozmowa między pacjentem a lekarzem może się odbywać według pewnego wzoru, którego składniki treściowe i stylistyczne są modyfi kowane w zależności od, mających różnorodne uzasadnienie, zachowań i działań językowych obu stron.
 • Zwiększanie się liczby cudzoziemców, podejmujących naukę języka polskiego, wytwarza sytuację wzajemnej oceny poprawnościowej wypowiedzi z interferencjami obcojęzycznymi, dokonywanej zarówno przez cudzoziemców, jak i Polaków.
 • Współcześnie nazwy marketingowe zaczynają pełnić funkcję swoistych komunikatów reklamowych, ponieważ ich dobór wywołuje zjawisko polisensorycznego i perswazyjnego odbioru tekstów informujących o produktach.
 • W reklamie prasowej i telewizyjnej zaznacza się współcześnie zjawisko intertekstualności, co znajduje wykładniki w trawestacjach tekstów literackich i piosenek, topice biblijnej i baśniowej, nawiązaniach do fi lmów, grze frazeologizmami.
***

Kultura języka – pragmatyka – lingwistyka normatywna – moda językowa – norma językowa – poprawność językowa – interakcje językowe – interferencje obcojęzyczne – język polski jako obcy – język reklamy.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

 • Ewelina Kwapień : Słownik prasłowiański, redakcja Franciszek Sławski, Wrocław 1974–2001

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Joanna Szerszunowicz : Sprawozdanie z międzynarodowych konferencji naukowych: „II Congresso International de Fraseologia e Paremiologia”; „I Congresso Brasileiro de Fraseologia” 13–17 listopada 2011, Universidade de Brasilia, Brazylia

RECENZJE

 • Milena Wojtyńska-Nowotka : Odkrywanie znaczeń w języku, redakcja naukowa Agnieszka Mikołajczuk i Krystyna Waszakowa, Warszawa 2012
 • Ewelina Tyc : Język w mediach. Antologia, redakcja naukowa Małgorzata Kita i Iwona Loewe, Katowice 2012

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA