PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2018

W ZESZYCIE

  • Interdyscyplinarność współczesnej wiedzy z zakresu fonetyki i fonologii powoduje reinterpretacje szeregu ujęć. Ich wynikiem jest m.in. ukształtowanie się fonologii artykulacyjnej oraz wypracowanej w jej obrębie propozycji abstrakcyjnego artykulacyjnego gestu, a także narzędzi opisu artykulacji jako procesu.
  • Specyfi ka interakcji, w której uczestniczą osoby z afazją, wiąże się ze swoistym spożytkowaniem trzech składników, tj. zwerbalizowanego lub niewerbalnego komunikatu, wypowiedzi o komunikacie oraz wiedzy nadawcy i odbiorcy komunikatu o tekstowych i pozatekstowych uwarunkowaniach interakcji.
  • Istnieje szereg koncepcji reguł i kryteriów oceny funkcjonowania osób z zespołem Aspergera, a zwiększanie się liczby przypadków dzieci z tym syndromem jednoznacznie wskazuje na konieczność opracowania skutecznych sposobów wczesnych diagnoz.
  • Choroba Alzheimera występuje w kilku wariantach, z których klasyczny jest tzw. wariant amnestyczny o późnym początku. Brak jest – niestety – odpowiednich, wystandaryzowanych skal przydatnych do oceny funkcji językowokomunikacyjnych u pacjentów polskojęzycznych.
  • Jednym z klasycznych u dzieci objawów zaburzeń mowy i języka, wynikających z anatomicznych uszkodzeń i/lub dysfunkcji OUN, jest trudność w aktualizowaniu właściwej formy wyrazów, co wymaga podejmowania specjalnych działań w celu wywoływania wypowiedzeń.
  • Dla osób niepełnosprawnych, mających trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem językiem fonicznym, bardzo ważne są narzędzia służące komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w tym opracowany słownik i reguły łączenia jednostek słownikowych w wypowiedzi.
***

Zaburzenia mowy – zaburzenia języka – logopedia – komunikacja językowa – fonetyka – fonologia – technologia mowy – interakcja – afazja – zespół Aspergera – terapia logopedyczna – choroba Alzheimera – struktura znaczeniowa wyrazów – postać brzmieniowo--artykulacyjna wyrazów – struktura gramatyczna wyrazów – komunikacja alternatywna– komunikacja wspomagająca.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

  • Monika Kresa : Pozgonna Grammatyka języka polskiego Onufrego Kopczyńskiego.

RECENZJE

  • Radosław Pawelec : Anna Ryłko-Kurpiewska, Reklama jako sztuka powtórzeń, Gdynia 2016

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

  • Agnieszka Grażul-Luft : Egzotyczne superjedzenie i polski superfood – o internacjonalizmie superfood w języku polskim

SŁOWA I SŁÓWKA