PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2022

W ZESZYCIE

  • Certyfi kacja znajomości języka polskiego jako obcego ma zasięg międzynarodowy i jest niezwykle istotna dla promocji oraz podnoszenia prestiżu języka polskiego w świecie. Obecnie jej obudowa prawno-administracyjna wymaga zmian ze względów funkcjonalnych i politycznych.
  • Współcześnie dydaktyka języków obcych podlega dynamicznym zmianom, m.in. ze względu na ukształtowanie się podejścia ukierunkowanego na działanie. Promuje je podręcznik autorstwa P. Gębala i W. Miodunki pt. Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, inspirując nowe rozwiązania.
  • Wzrost w polskich szkołach liczby uczniów z doświadczeniem migracji wymaga nowych metod dydaktycznych w nauczaniu ich języka polskiego. Innowacyjne zastosowanie powtarzalnych sekwencji językowych w prostych zadaniach matematycznych wpływa na rozwój kompetencji językowej tych uczniów.
  • Polszczyznę w warunkach bilingwizmu polsko-portugalskiego w Brazylii cechuje z jednej strony znaczny stopień jej zachowywania, z drugiej zaś – rozbieżności w poziomie opanowania kodu mówionego i pisanego oraz proces jej zapominania, prowadzący do jej zupełnego zaniku.
  • Język polski zachowuje status języka etnicznego wśród przedstawicieli młodego pokolenia diaspory polskiej we Lwowie, a ponadto w szkołach z językiem polskim są uczniowie niepolskiego pochodzenia, co świadczy o tym, że polszczyzna z języka obcego staje się dla nich językiem drugim.
  • Nauczanie języka polskiego w Kazachstanie koncentruje się w środowiskach kazachstańskiej Polonii. W państwowym systemie szkolnym język polski jest nauczany w gimnazjach Ałmaty i Nur-Sułtanu, a lektoraty języka polskiego funkcjonują ponadto w Kokszetau, Karagandzie, Pawłodarze i Pietropawłowsku.
***

Certyfi kacja języka polskiego jako obcego – język polski jako obcy – język polski jako drugi – glottodydaktyka polonistyczna – dydaktyka języka polskiego – metodyka nauczania języka polskiego – kompetencja językowa – język polski w Brazylii – język polski na Ukrainie – język polski w Kazachstanie.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW